Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Så hanteras dina personuppgifter i regionen

Syftet med personuppgiftslagen (PuL) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Lagen innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter. PuL gäller all behandling av personuppgifter. Det innebär att lagen har en mycket vittomfattande tillämpning.

Information om hur patientuppgifter behandlas i Region Västernorrland finner du på 1177.se under Patientjournalen.

Vad är en personuppgift?

All slags information som på något sätt kan hänföras till en fysisk person som är i livet kan betraktas som en personuppgift. Det kan t ex vara: Namn, personnummer, adress, bilder eller telefonnummer.

Det är tillåtet att behandla personuppgifter om det sker enligt reglerna i PuL. Det innebär att behandlingen skall ske för något av de ändamål som anges i PuL eller att den person som uppgifterna avser har lämnat sitt samtycke.

Med behandling syftar lagen på de åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Det innebär att t.ex. insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring, blockering, utplåning eller förstöring är behandling av personuppgifter.

När registreras mina personuppgifter?

Hos regionen kan dina personuppgifter registreras t ex när du besöker vården, är anställd eller deltar i utbildning. Om du skickar e-post till landstinget så diarieförs ditt brev. Detta är exempel på tillfällen när regionen behandlar dina personuppgifter.

Informationsskyldighet

PuL föreskriver att den enskilde skall informeras när uppgifter om honom eller henne behandlas elektroniskt.

Personuppgifter och Internet

Personuppgifter som publiceras på Internet är i allra högsta grad tillgängliga för alla. PuL tillåter ändå i vissa fall att personuppgifter läggs ut på webben.

Personuppgiftsansvar - personuppgiftsombud

Personuppgiftsansvarig för Region Västernorrland är regionstyrelsen. Styrelserna har i sin tur utsett personuppgiftsombud som bland annat har till uppgift att hjälpa de registrerade.

Registerutdrag

Enligt PuL har du rätt att få information om dina personuppgifter finns registrerade. Denna information har du rätt att, en gång om året, få gratis efter en skriftlig begäran. Finns inga uppgifter om dig ska du få besked om det. Normalt ska informationen lämnas inom en månad.

Ändring eller blockering av uppgifter

Du kan begära att personuppgiftsansvarig rättar, blockerar eller utplånar personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL. Om du återkallar ett samtycke till behandling av personuppgifter får ytterligare uppgifter inte behandlas, men behandling av uppgifter som redan samlats in får fortsätta.