Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kulturplan för Västernorrland

Den nya regionala kulturplanen träder i kraft den 1 januari 2015. Den beskriver de planerade kultursatsningarna i länet för 2015-2018, och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.

Landstinget ansvarar för kulturplanen

Landstinget ansvarar för arbetet att ta fram en regional kulturplan och i arbetsgruppen finns representanter för landstinget och Kommunförbundet Västernorrland. Styrgrupp för arbetet är Kulturforum Västernorrland. Det är Regionala utskottet och Landstingsfullmäktige som sedan fastställer planen.

Kulturplanen ska tas fram i samråd med kommunerna, det civila samhället och det professionella kulturlivet. Ansvar och arbetssätt, samt delvis innehåll i de regionala kulturplanerna regleras i Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Prioriterade områden

I kulturplanen finns sju verksamhetsområden som omfattas av det statliga stödet:

  • film
  • scenkonst
  • musieverksamhet
  • konst- och kulturfrämjande verksamhet
  • hemslöjd
  • arkivlänet
  • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet

Förutom dessa sju verksamhetsområden omfattar Västernorrlands kulturplan även
kulturarv och kulturmiljö, kulturella och kreativa näringar, civilsamhällets kultur samt området barn och ungdom.

För varje verksamhetsområde finns skrivet i kulturplanen hur dessa områden ska
utvecklas under de tre närmaste åren, med årlig uppföljning.

Varför en kulturplan?

Det nya sättet att arbeta på heter kultursamverkansmodellen, och innebär bland annat att varje län ska arbeta fram en treårig kulturplan som omfattar hela sin region. Planen ska i första hand handla om hur de statliga pengarna ska användas i våra regionala kulturverksamheter men kan även handla om andra områden som inte får statliga stöd.

Västernorrlands kulturplan har tagits fram i samverkan med kommunerna, länets
kulturliv och det civila samhället. Kulturplanen ska följas upp löpande av landstinget i dialog med kulturella aktörer i regionen och i samråd med Statens kulturråd.