Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Baltic Energy

För att klara framtidens energiförsörjning med minimerad belastning på miljön, gäller det att hitta svar på en hel del frågor som har koppling till hela vår samhällsstruktur. Det krävs bra samarbete mellan näringsliv, forskning och kommunala beslutsfattare, men också mellan producent, användare och återanvändare.

Det finns ingen enkel lösning och inget enkelt svar som löser alla energiproblem – men det finns många sätt att producera den energi som behövs. Vart och ett kan spela en viktig roll under olika lokala förutsättningar. 

Projektmål

Det övergripande målet med projektet är att visa på nya småskaliga sätt att producera miljöanpassad energi, samt att lyfta fram näringslivets producenter av denna energi, och på så sätt skapa nya marknader för dessa, oftast små- och medelstora företag. Delmål för våra olika fokuserade områden är:

Miljöanpassad kyla och värme

  • Projektets mål är att vidare sprida de befintliga miljöanpassade och effektiva energilösningarna i Västernorrland (snökyla och älvkyla) och Österbotten (sedimentvärme och lågtemperaturenerginät samt bränsleceller och mikroturbiner baserade på deponigas).
  • Främja miljöanpassade metoder för produktion av kyla.

Mikroproduktion av el

  • Skapa ett samarbete kring miljöanpassad energiproduktion mellan företag och med potentiella brukare i Österbotten och Västernorrland.
  • Långsiktigt skapa ett hållbart utbud av förnyelsebar mikroproduktion av el. 
  • Öka produktion av egenproducerad förnyelsebar el.

Öka intresset för energi- och klimatåtgärder

  • Öka intresset för energi- och miljöfrågor och konkreta klimatåtgärder hos offentliga organisationer, småföretagare, fastighetsägare samt allmänhet
  • Utbyte mellan visitors centers med syfte att skapa besökskoncept

Projekttid

1 januari 2012 till 30 juni 2014.

Projektets målgrupp

Projektets målgrupp och mottagare av projektresultat är såväl privatpersoner som organisationer, myndigheter och företag. Projektet kommer speciellt lyfta fram de framför allt små- och medelstora företagen som tar fram nya produktionsmetoder av olika former av miljövänlig energi.

Inom projektet kommer en samverkan att ske med partners som kan tillföra expertkunskap / FOU / inom projektets ram. Det kommer att innebära kontakter med bland annat Universiteten samt företag som kan definieras som Clean-Tech företag. För en utveckling av SMARTA elnät är ett nära samarbete med de lokala energibolagen en förutsättning.

Projektgrupp

Projektet är ett samarbete mellan Västernorrland i Sverige och Österbotten i Finland.

Kontaktpersoner på landstinget:

Olle Bertilsson, miljöchef, olle.bertilsson@rvn.se

Jan Lindberg, energicontroller jan.lindberg1@rvn.se