Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Bokstart

Med Bokstart gör Kulturrådet en nationell satsning för att stödja små barns språk- och läsutveckling. Inspirationen kommer framförallt från England där programmet kallas Bookstart och har funnits sedan 1992.

Vad är bokstart?

Bokstart uppmuntrar föräldrar till att läsa högt, sjunga, rimma och samtala med sina barn på sitt modersmål. Bokgåvor delas ut under barnens första år och föräldrar får information om språkutvecklingen och vad folkbiblioteket kan erbjuda.

Nationell modell

Som en del i Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande arbetar myndigheten för att ta fram en modell för Bokstart på nationell nivå. Den ska tjäna som kunskapsunderlag och inspirationskälla för kommuners och regioners arbete med att stödja små barns språkutveckling.
Bokstart bygger på kunskaper, erfarenheter och utvärderingar från tidigare genomförda satsningar i Sverige, men även på forskningsinsatser i England, Danmark, Nederländerna och andra länder.

Tvärsektionella samarbeten

För att Bokstart ska kunna genomföras nationellt krävs att fler departement, myndigheter, föreningar och förvaltningar stödjer verksamheten på olika sätt. Det krävs samarbeten mellan olika professioner: framförallt barnhälsovård och folkbibliotek för att nå föräldrar med inspiration och information om vikten av tidig språkstimulans. Men även samarbeten med familjecentraler, öppna förskolor och civilsamhället.

Pilotprojekt med hembesök i familjer

Fem pilotprojekt pågår just nu på olika håll i landet och dessa utvärderas efter hand. Pilotprojekten pågår i stadsdelar i Göteborg, Landskrona och Södertälje samt i regionerna Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. Hembesök av bibliotekspersonal har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt i bland annat Danmark och England. Bibliotekspersonal i pilotprojekten gör därför hembesök och delar ut bokgåvor och information om språkutveckling på flera språk.

Arbetet i pilotprojektet

I Västernorrland startar projektarbetet våren 2016, samtidigt som Jämtlands län. Arbetet samordnas av Länsbiblioteket Västernorrland, en del av Regional utveckling. De första 3 piloterna var i mångt och mycket stadsprojekt, medan projekten i Norrland har glesbygdsfokus. Här i Västernorrland har vi nyblivna asylsökande småbarnsföräldrar som främsta målgrupp, eftersom de ofta drabbas hårdast av långa avstånd till service och kommunikationer. Projektet pågår fram till sista december 2018, om allt gå enligt planerna.

Bokpaket och information om läsningens betydelse på olika språk kommer delas ut till barn i åldern 6 månader till 5 år, vid fyra tillfällen. Böckerna är på svenska, men med mycket lite text. Vi kommer försöka nå de nyanlända familjerna med uppsökande satsningar vid asylboenden men även via asylförskolor, familjecentraler, BVC, bibliotek och andra mötesplatser.

Arbetet inleds med en kartläggning av barnfamiljer på alla asylboenden i länet (via Migrationsverket). Sedan går kontakterna via asylsamordnare i kommunerna och asylförskolor samt asylboendeansvariga och föreståndare där. BVC-sköterskor och barnbibliotekarier i alla kommuner är viktiga samarbetspartners.
Bokstartarna dokumenterar sitt arbete fortlöpande och projektet kommer att följas och utvärderas av Kulturrådet.

Läs mer om Bokstart på Kulturrådets webbplats

För mer information kontakta:
Jessica Öhman, Bokstartare, 073-087 26 46
Agneta S Bylund, Bokstartare, 073-088 72 47