Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Bokstart

Med Bokstart gör Kulturrådet en nationell satsning för att stödja små barns språk- och läsutveckling. Inspirationen kommer framförallt från England där programmet kallas Bookstart och har funnits sedan 1992.

Bokstart i Sverige

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0–3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet på sitt modersmål. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.

Kulturrådet har sedan 2017 i uppdrag av regeringen att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande verksamhet. Ett initiativ inom uppdraget är Bokstart, en nationell satsning på små barns språk- och läsutveckling. Bokstart-program finns i närmare 30 länder och har pågått i Sverige i form av pilotprojekt sedan 2015.

Pilotprojekten

Under 2014–2017 fördelades bidrag till läsfrämjande insatser för fem pilotprojekt inom Bokstart. Syftet var att undersöka hur hembesök kunde genomföras som en metod för att stimulera små barns språkutveckling. Därutöver var tanken också att utveckla samverkan, framförallt mellan biblioteken och barnhälsovården, med syfte att förbättra kvalitet och långsiktighet.

De första pilotprojekten påbörjades 2015 i utvalda stadsdelar i Göteborg, Landskrona och Södertälje. Året därpå utvidgades Bokstart till Region Jämtland/Härjedalen för att utforska hembesök utifrån förutsättningar i glesbygd och till Region Västernorrland med målgruppen asylsökande och nyanlända familjer. En anledning till Västernorrlands inriktning av pilotprojektet var att 2015 hade länet flest personer i Migrationsverkets boenden efter de tre storstadsregionerna. Många av familjerna placerades långt från tätorterna med långa avstånd till bibliotek och barnavårdscentral samt övrig service och kommunikation.

Projekten vittnar samstämmigt om vinster med att möta barn och familjer i trygg miljö på deras hemmaplan. Att informera om vikten av språkstimulans och dela ut gåvoböcker stärker föräldrar i sin viktiga roll och bygger samtidigt tillitsfulla relationer, som i sin tur kan möjliggöra för familjer att i högre utsträckning också ta del av annan verksamhet som erbjuds lokalt, på till exempel biblioteket och den öppna förskolan. Hembesök av bibliotekspersonal har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt även i bland annat Danmark och England.

I Västernorrland har kassar med tre småbarnsböcker och information om läsningens betydelse på familjens hemspråk delats ut till föräldrar med barn i åldern sex månader till fem år, vid tre tillfällen. Böckerna är på svenska, men med mycket lite text. Familjerna har sökts upp vid asylboenden men även via öppna asylförskolor, familjecentraler, BVC, bibliotek och andra mötesplatser.

Bokstart i Västernorrland pågår fram till sista december 2018 men redan nu finns möjlighet för kommunbiblioteken att ansöka om medel från Kulturrådet för att bygga upp språknätverk och starta Bokstartsprojekt i samverkan med barnhälsovården och eller förskolorna.

Pilotprojektet i Västernorrland har dokumenterats fortlöpande och kommer att utvärderas så att viktiga erfarenheter tas till vara och kan spridas till nya Bokstartsprojekt.

"Man får nästan svindel"

"Man får nästan svindel" - BOKSTART (pdf)

För mer information kontakta:

Carin Collén, bibliotekskonsulent, 072-240 11 82

Läs mer om Bokstart på Kulturrådets webbplats