Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionala företagsstöd

Driver du ett företag och vill göra en investering? Kanske planerar du att utöka verksamheten med nya produkter eller nya marknader? Då kan du söka företagsstöd som en del av finansieringen.

Vem kan söka företagsstöd?

 • Företag, föreningar med kommersiell verksamhet och näringsdrivande stiftelser.
 • De som uppfyller kraven för små och medelstora företag 
 • Stora företag kan enbart beviljas stöd om helt ny verksamhet startas.
 • Företag som bedriver verksamhet i Västernorrlands län, med fast driftsställe.
 • Företag som bedöms få långsiktig lönsamhet, bedrivs på marknadsmässiga villkor och skapar varaktig sysselsättning - det vill säga bidrar till hållbar regional utveckling.
 • För företag inom Sundsvalls tätort är enbart stöd möjligt för externa konsulttjänster och innovationsstöd.

Verksamheter som inte beviljas företagsstöd

 • De som till övervägande del finansieras med offentliga medel, till exempel behandlingshem, flyktingboenden, förskola, skola, vård och omsorg.
 • Företagsstöd får inte beviljas till verksamheter som har sina kunder på en lokal eller regional marknad där fler företag konkurrerar med liknande verksamheter. Till exempel lokala tjänste- och serviceföretag, bygg- och entreprenad, redovisningstjänster, kropps- och hälsovård, frisörer, logi, restaurang, café och bageri.
 • Detaljhandel och återförsäljning av produkter utan att egen tillverkning, förädling eller design skett (oavsett försäljningskanal inklusive webbförsäljning).

Grundläggande förutsättningar

 • Ansökan om företagsstöd måste vara inkommen och diarieförd hos Region Västernorrland innan något beställs, avtalas eller köps. 
 • Enbart för nyinvesteringar (inte reinvesteringar, underhåll eller driftskostnader). 
 • Det ska i sökandeföretaget finnas sysselsättning med minst en heltid. 
 • Lägsta stödbelopp är 10 000 kronor. 
 • Stöd kan inte beviljas till företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter, har skulder eller anmärkningar hos Kronofogdemyndigheten.
 • Företagsstöd beviljas inte för investeringar utifrån lagkrav eller förelägganden från till exempel någon myndighet eller samhällsfunktion.
 • Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska gälla på företaget.
 • Vid företagsstöd över 300 000 kronor kan säkerheter tas ut i form av pantbrev, företagsinteckning och/eller borgen.
 • Utbetalning av stödet sker efter investeringen genomförts mot redovisning av betalda fakturor.

Vad kan du söka stöd för?

 • Byggnader eller anläggningar för stadigvarande bruk (ny-, om- och tillbyggnad, men inte för inköp av fastighet eller mark).
 • Maskiner, utrustning och andra inventarier (inte fordon).
 • Marknadsföring av strategisk karaktär.
 • Ställa ut på mässa eller mässor när företaget ska ge sig in på en ny marknad eller marknadsföra en ny produkt.
 • Utbildningsinsats för att få spetskompetens eller utveckla företaget ytterligare (inte grundutbildning).
 • Produktutveckling, helt ny produkt eller väsentlig förändring/utveckling av en befintlig.
 • Innovationer (till exempel prototyp eller nollserie).
 • Konsulttjänster för marknadsföring, produkt- och kompetenstutveckling (till exempel grafisk layout, design, certifiering och patent).

Följande beviljas inte företagsstöd 

 • Köp från närstående
 • Fordon
 • Handverktyg och handmaskiner
 • Mobiltelefoner, datorer och surfplattor
 • Kund- och leverantörsbesök
 • Leasing

Hur stort stöd kan du få?

 • Stöd upp till 50 procent. Det innebär att företaget själv måste gå in med en egen finansiell insats (till exempel via eget kapital, lån eller annat). Läs mer under olika stöd nedan. 
 • Vissa stöd kan beviljas med upp till 1,8 miljoner kronor under en period av tre beskattningsår (innevarande räkenskapsår och de två föregående), så kallade deminimis/försumbara stöd. 

Olika stöd

Observera att företag i Sundsvalls tätort endast kan söka stöd för konsulttjänster och för innovationer.

Konsulttjänster: Upp till 150 000 kronor i stöd, max 50 procent. När företaget behöver köpa externa tjänster för kompetens sökandeföretaget inte själv har.

Produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling och liknande: Upp till 50 procent i stöd.

Mikrobidrag: Upp till 50 procent i stöd för investeringar upp till 60 000 kronor. Produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling samt även maskiner och andra inventarier.

Materiella investeringar: Stödprocenten mellan 10-50 procent avgörs utifrån var i länet företaget bedriver verksamheten. Kan också påverkas av om det är litet, medel eller stort företag samt hur stor investeringen är. Till exempel byggnader, maskiner eller annan utrustning.

Innovationer: Läs mer om innovationsstöd i menyn till vänster.

Investeringar över 25 miljoner kronor: Dessa ansökningar handläggs av Tillväxtverket och ska därför skickas dit.

Hur söker du företagsstöd?

Sök via e-tjänsten Min ansökan

Till ansökan bifogar du kostnadssammanställning och/eller offerter som förtydligar planerade investeringen och dess kostnader (utan moms).

Kontakta oss

Kontaktinformation handläggare

Företagsstöd till Falsat Sweden AB

Läs om företagsstöd till Falsat Sweden AB.

Företagsstöd till Mjälloms Tunnbröd

Läs om företagsstöd till Mjälloms Tunnbröd.

Kontakta Regional utveckling

Kontakta oss