Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 22 december 2021

2021-12-23 15:39

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Svenska ESF-rådet
DiarieNr: 21RS14865-2
Rubrik: Inbjudan dialogmöte om regionala handlingsplaner 2022-01-19

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Svenska ESF-rådet
DiarieNr: 21RS14865-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan dialogmöte om regionala handlingsplaner 2022-01-19

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Finansdepartementet
DiarieNr: 21NHU672-3
Rubrik: Regeringsbeslut III 9 Reglerlngsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 21NHU63-25
Rubrik: Bekräftelse ekonomiska åtaganden anslagspost 24 anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder - ej undertecknad

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 21NHU63-24
Rubrik: Följebrev Bekräftelse ekonomiska åtaganden anslagspost 24 anslag 1:1 Regionala tillväxtgärder

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Kulturdepartementet
DiarieNr: 21NHU669-5
Rubrik: Regeringsbeslut I:6 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens kulturråd

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU684-2
Rubrik: Remiss av promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU684-1
Rubrik: Missiv Remiss av promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra sjukvårdsregionförbundet, Beredningsgruppen
DiarieNr: 21RS2484-11
Rubrik: Protokoll §§ 201-217 Norra sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen 2021-12-07

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, enheten för folkhälsa och sjukvård
DiarieNr: 21RS14771-3
Rubrik: Förslag till förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, enheten för folkhälsa och sjukvård
DiarieNr: 21RS14771-4
Rubrik: Bilaga till remiss av Anmälningsplikt för ratavirusinfektion - Konsekvensutredning

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS14771-2
Rubrik: Missiv Remiss av Anmälningsplikt för ratavirusinfektion

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, enheten för folkhälsa och sjukvård
DiarieNr: 21RS14771-1
Rubrik: Följebrev Remiss av Anmälningsplikt för ratavirusinfektion, svar senast 2022-03-31

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Post- och telestyrelsen
DiarieNr: 21NHU680-2
Rubrik: Information till regionerna om Post-och telestyrelsens, PTS bredbandsstöd 2022

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Post- och telestyrelsen PTS
DiarieNr: 21NHU680-1
Rubrik: Information om PTS bredbandsstöd 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet, Ekonomi- och förvaltningsfunktionen
DiarieNr: 20RS54-11
Rubrik: Ekonomisk redovisning avseende statsbidrag för ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra-,hälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020-2022.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet, Ekonomi- och förvaltningsfunktionen
DiarieNr: 20RS54-10
Rubrik: Återrapportering angående statsbidrag för ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra-,hälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020-2022.

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU679-2
Rubrik: Missiv Remiss av Trafikverkets delrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter och Trafikverkets slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtran

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU679-4
Rubrik: Remiss Slutrapport beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU679-3
Rubrik: Remiss Delrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU679-1
Rubrik: Följebrev Remiss av Trafikverkets delrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter och Trafikverkets slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygt

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU677-1
Rubrik: Regeringsbeslut I 19 Beslut att Trafikverket får byggstart Rv 25 Österleden i Växjö