HälsoSamY

HälsoSamY är samverkansorgan mellan regionen och funktionshinderrörelsen och fungerar som sakkunnig till Medborgarpanelen i frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

HälsoSamY har till syfte att

  • samverka i planering och utveckling av hälso- och sjukvården och den regionala kollektivtrafiken
  • höja kunskapsnivån hos regionens förtroendevalda i frågor som rör personer med funktionsnedsättning
  • vara en del i medborgarnas inflytande och engagemang.

HälsoSamY består dels av tre ledamöter utsedda av Medborgarpanelen dels av elva ledamöter utsedda av funktionshinderorganisationernas läns- eller regionavdelningar samt två tjänstemän från regionledningsförvaltningen.

HälsoSamY träffas fyra gånger per år.

I förtroendemannaregistret får du information om vilka politiker som sitter i HälsoSamY

Protokoll från HälsoSamYs möten


Tillbaka till toppen