Regionala pensionärsrådet, RPR

Regionala pensionärsrådet, tidigare länspensionärsrådet, i Västernorrlands län är samverkansorgan mellan regionen och länets äldre medborgare och fungerar som sakkunnig till Med­borgar­panelen i frågor som rör äldre.

Rätt till medlemskap i Regionala pensionärsrådet har de pensionärsorganisationer som utövar verksamhet i hela länet och som tillhör en riksorganisation vars verksamhet främjar pensionärernas intresse och som är öppen för medlemskap för alla pensionärer. Organisationerna bör vidare ha verksamhet i minst fyra av länets kommuner.

De organisationer som uppfyller kraven på medlemskap har rätt att utse en ledamot och en ersättare i rådet. Därutöver har respektive organisation rätt till ytterligare en ledamot och ersättare i rådet för varje påbörjat 5 000-tal medlemmar.

Regionala pensionärsrådet i Västernorrlands län har till syfte att:

  • bidra till att inom regionen skapa en vidgad förståelse för äldre människors speciella behov
  • samverka i planering och utveckling av hälso- och sjukvården
  • höja kunskapsnivån hos regionens förtroendevalda i frågor som rör äldre
  • vara en del i medborgarnas inflytande och engagemang.

Regionala pensionärsrådet består dels av tre ledamöter utsedda av Medborgar­panelen dels av de leda­möter som utsetts av de organisationer som är berättigade till medlemskap i Regionala pensio­närs­rådet.

I förtroendemannaregistret får du information om vilka politiker som sitter i det regionala pensionärsrådet

Protokoll från Regionala pensionärsrådets möten


Tillbaka till toppen