Finansutskott

Inom regionstyrelsen finns ett finansutskott som har en samordnande roll i de ärenden som bereds av regionstyrelsen för beslut av regionfullmäktige.

Dit hör bland annat delårsrapporter, årsredovisning, budget och landstingsplan.

Finansutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Ansvaret för att styrelsens uppsiktsplikt gentemot nämnder, kommunalförbund och Region Västernorrlands hel- och delägda bolag fungerar ligger på finansutskottet

Utskottet ska också bereda styrelsens yttrande över ärenden som ska avgöras av regionfullmäktige och som beretts av annan nämnd.

I förtroendemannaregistret får du information om vilka politiker som sitter i Finansutskottet


Tillbaka till toppen