Tre personer sitter i en soffa med varsin laptop.

Samverkan med civilsamhället

Ett starkt föreningsliv och aktiva organisationer är en viktig del av hållbar regional utveckling. Inom Region Västernorrland stärker vi förutsättningarna för civilsamhället genom att arbeta tillsammans på regional nivå – men även få inblick på lokal nivå och skapa utblick på nationell nivå.

Sedan hösten 2021 har Region Västernorrland påbörjat ett arbete med att fördjupa och stärka samverkan med civilsamhället. Två träffar hölls under våren 2022 med ett urval av aktörer. En träff har också hållits med den tidigare LÖV-gruppen och en träff hölls med trossamfunden i länet i samarbete med Myndigheten för stöd till trossamfund.

Arbetet utvecklas och vi får tydligare kanaler

Under våra möten och kontakter med civilsamhället har det upplevts bekymmersamt bland deltagarna att vidden av frågorna inom civilsamhället varit så stor. Därför har ett beslut mognat fram där vi planerar för att separera arbetet i två spår.
För att nå en tätare samverkan med civilsamhället så arbetar Regional utveckling vidare i sina upparbetade kanaler och nätverk, medan hälso- och sjukvården påbörjar och etablerar egna kontakter.

– Det är synpunkter vi delar både i arbetsgrupp och styrgrupp. Vi bedömer att det är den mest framkomliga vägen just nu eftersom hälso- och sjukvården har en längre väg till att ha etablerat en hållbar samverkan med civilsamhället, säger Ewa Klingefors, områdesdirektör vid Regionledningsförvaltningen.

Under hösten 2022 förbereds ett ärende till regionfullmäktige med förslag kring hur vi utvecklar regionens samverkan med civilsamhället. Regionens verksamheter kommer dock i fortsättningen att ha en stark koppling till varandra för att tillvarata synergieffekter och dela erfarenheter.

Ett arbete tillsammans kring komplexa utmaningar

Arbetet ska vara utmaningsdrivet. Det kan både vara en utmaning som regionen ser, eller en utmaning som civilsamhället bedömer är angelägen och vill lyfta. Arbetet med metoder och strukturer för samverkan görs tillsammans enligt den modell som MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) tagit fram: Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället | MUCF

– Under kommande år behöver också arbetet breddas så att fler aktörer får möjlighet att delta. Det kan vara föreningar på länsnivå som arbetar med frågor som rör folkhälsa, friluftsliv, miljö, landsbygdsutveckling, trygghet eller humanitära frågor, säger Märta Molin, förvaltningsdirektör vid Regional utveckling.

Vill din organisation vara delaktiga i fortsatt arbete och samverka med regionen men även knyta värdefulla kontakter med andra aktörer inom civilsamhället? Tveka inte att kontakta oss via e-post för att anmäla intresse: civilasamhallet@rvn.se  

Kontaktpersoner:

Regional utveckling                             
Malin Frykman, strateg folkhälsoenheten             
E-post: malin.frykman@rvn.se telefon: 073 – 078 92 94

Område Stöd och samordning           
Ewa Klingefors, samordningsdirektör
E-post: eva.klingefors@rvn.se telefon 073 – 069 86 64

Betydelsefull partner för dialog

Civilsamhället är betydelsefulla aktörer i Västernorrland. Regionen möter regelbundet organisationer och föreningar för att ha en dialog kring samverkan, utvecklingsfrågor, stödformer och kommunikation. Det finns en hög ambition från regionens sida att ytterligare stärka samverkan och göra dialogen till en integrerad del i organisationens arbetssätt.

Ett aktivt och starkt föreningsliv

Föreningslivet ger människor gemenskap, engagemang och skapar mening i vardagen. Föreningar är självständiga aktörer - som kompletterar offentliga och privata aktörer. Därför är ett aktivt och starkt föreningsliv en central del i arbetet för en hållbar regional utveckling. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att länet blir en region som växer med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder.

Bidrar till att utveckla demokratin

Ett starkt civilsamhälle i vårt län bidrar till den demokratiska utvecklingen, där specifika intressen kan drivas. En betydelsefull aspekt är också att olika organisationer i civilsamhället får möjlighet att lära känna varandra och vidga egna nätverk. Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter att delta i föreningsliv och civilsamhälle.

Beslut i fullmäktige

Regionfullmäktige har fattat beslutet att Region Västernorrland ska utveckla och fördjupa samverkan med civilsamhället inom både regional utveckling samt inom området god och nära vård. Arbetet innebär också att vi stärker den samverkan där det redan idag finns ett etablerat samarbete. Denna utveckling och förflyttning finns dokumenterad i exempelvis regionplanen och den regionala utvecklingsstrategin.


Tillbaka till toppen