Vy över fullmäktigesalen.

Regionvalet 2022 – din röst är viktig

Det är faktiskt du som invånare som ytterst bestämmer över Region Västernorrland. Vart fjärde år är det val och då kan du välja vilka politiska partier och vilka politiker som ska styra i Region Västernorrland.

Förutom hälso- och sjukvård ansvarar regionen också för länets regionala utveckling som bland annat innefattar insatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, turism, arbetsmarknad, utbildning och kultur.

Regionfullmäktige

Regionen styrs av regionfullmäktige som är regionens högsta beslutande organ. Regionfullmäktige består av 77 förtroendevalda politiker (från och med den 15 oktober 2022 är antalet ledamöter 71) som företräder dig som invånare i länet. Det är politikernas uppgift att besluta om verksamheternas inriktning, ekonomi, mål och prioriteringar. Det är tjänstepersonernas uppgift att driva och utveckla verksamheterna utifrån de politiska besluten.

Regionfullmäktige diskuterar och beslutar om olika förslag som berör dig och övriga länsbor. Fullmäktige beslutar exempelvis om regionskatten, regionens budget och viktiga strategiska frågor som rör hälso- och sjukvården och den regionala utvecklingen.

Regionstyrelsen och nämnder

Under regionfullmäktige finns regionstyrelsen och fem nämnder varav de två största är, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för regional utveckling.  Övriga nämnder är: kostnämnder, patientnämnden, etiska nämnden och krisledningsnämnden.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige.

Nämnderna bereder och fattar beslut inom respektive verksamhetsområde, enligt de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till nämnden.

Regionstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige och fattar egna beslut i den löpande verksamheten. Regionstyrelsen har ansvar för planering och uppföljning verksamheten. I regionstyrelsen samordnas nämndernas verksamhet och där tas det underlag fram som fullmäktige ska besluta om.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beställer regionens hälso- och sjukvård från vårdgivare, regionägda eller privata och fördelar de resurser som fullmäktige har beslutat om i budgeten för hälso- och sjukvård.

Nämnden för hållbar utveckling (NHU) ansvarar för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling, kulturverksamhet, kompetensförsörjning och ökad sysselsättning i regionen. Nämnden ska arbeta för att förbättra regionens attraktivitet.

I den politiska organisationen finns det även flera utskott och beredningar.


Tillbaka till toppen