Agenda 2030

På Ålsta folkhögskola är de globala målen, Agenda 2030, en självklart del av vår verksamhet både på deltagarnivå och i skolans hela miljöarbete. Vi har pratat med Linnéa Eliasson, pedagog och pedagogisk ledare på skolan i Sundsvall, om hur vi arbetar med de globala målen mot deltagarna på Allmän kurs.

De globala målen är ganska stora och abstrakta. Hur gör vi för att konkretisera dem för deltagarna?

– Den här frågan har vi brottats med då vi tror att det är nyckeln till arbetets framgång. För att göra målen konkreta tror vi att man både måste förstå dem känslomässigt och förstå att de också gäller oss här i Sverige. Vi har därför valt att synliggöra dem genom att tänka på det här arbetet som ett långsiktigt åtagande där vi kan lägga mycket tid på att närma oss målen på flera olika sätt. Vi har bland annat valt att jobba kreativt där tanken har varit att alla deltagare ska ha möjlighet att bidra oavsett bakgrund eller språk. Det finns också en tanke med att skapa konst som blir en del av vår dagliga skolmiljö.

Hur arbetar vi med Agenda 2030?

– Denna termin jobbar varje klass på Allmän kurs i Sundsvall med ett varsitt Agenda 2030-mål där klassen själv bestämmer upplägg, vad de ska fokusera på och hur de skall komma att presentera det för övriga deltagare och personal i slutet av terminen. Gemensamt för alla klasser är att de dokumenterar sitt arbete under terminens gång, där tanken är att vi ska sammanställa det på något sätt, exempelvis i form av en tidning. Under vårterminen kommer klasserna sedan att få ett nytt Agenda 2030-mål att fördjupa sig i som de sedan presenterar för övriga klasser och personal vid terminsavslutningen i början av sommaren.

– Skolans långsiktiga målsättning är att Agenda 2030 ska genomsyra alla ämnen och undervisningssituationer. Det här arbetet är alltså inget som enbart ska förpassas till ett enskilt pass i veckan utan målsättningen är att alla ska arbeta med Agendan alltid.

Finns det svårigheter att arbeta med de globala målen?

– Svårigheterna med att arbeta med Agenda 2030 är antagligen att det är ganska abstrakt för många och att det är ett stort mål som är svårt att se så stora resultat i. Därför är det viktigt att vi som arbetar med den skapar möjlighet att just göra arbetet konkret och att vi sätter upp tydliga målsättningar där vi kan få resultat.


Tillbaka till toppen