Agenda 2030

På Ålsta folkhögskola är de globala målen, Agenda 2030, en självklart del av vår verksamhet både på deltagarnivå och i skolans hela miljöarbete. Vi har pratat med Linnéa Eliasson, pedagog och pedagogisk ledare på skolan i Sundsvall, om hur vi arbetar med de globala målen mot deltagarna på Allmän kurs.

De globala målen är ganska stora och abstrakta. Hur gör vi för att konkretisera dem för deltagarna?

Den här frågan har vi brottats med då vi tror att det är nyckeln till arbetets framgång. För att göra målen konkreta tror vi att man både måste förstå dem känslomässigt och förstå att de också gäller oss här i Sverige. Vi har därför valt att synliggöra dem genom att tänka på det här arbetet som ett långsiktigt åtagande där vi kan lägga mycket tid på att närmas oss målen på flera olika sätt. Vi har bland annat valt att jobba mycket kreativt där tanken har varit att alla deltagare ska ha möjlighet att bidra oavsett bakgrund eller språk. Det finns också en tanke med att skapa konst som blir en del av vår dagliga skolmiljö.

Hur arbetar vi med Agenda 2030?

Det här läsåret och kommande termin kommer vi att arbeta kreativt med målen för att synliggöra och medvetandegöra dem för alla som vistas på skolan. Det innebär att deltagarna i samarbete med personalen tagit fram olika aktiviteter och arbetsgrupper. Det mynnade ut i en konst-grupp som arbetar med allt ifrån stora väggmålningar till små tittskåp. Vi har en media-grupp som kommer ägna sig åt dokumentation av arbetet samt djupare förståelse av de olika fenomenen i framförallt närmiljö. Vi har en språk-grupp som kommer att göra ett mycket viktigt arbete med att se till att målen finns på skolans olika språk. Vi har också en utmanings-grupp där deltagarna som valt den för sätta upp personliga målsättningar för perioden som de sedan ska arbeta med och dokumentera. Jag vill också påpeka att vi dessutom har som målsättning att Agenda 2030 ska genomsyra alla ämnen och undervisningssituationer. Det här arbetet är alltså inget som enbart ska förpassas till ett enskilt pass i veckan utan målsättningen är att alla ska arbeta med Agendan alltid.

Finns det svårigheter att arbeta med de globala målen?

Svårigheterna med att arbeta med Agenda 2030 är antagligen att det är ganska abstrakt för många och att det är ett stort mål som är svårt att se så stora resultat i. Därför är det viktigt att vi som arbetar med den skapar möjlighet att just göra arbetet konkret och att vi sätter upp tydliga målsättningar där vi kan få resultat.