Miljöarbete på Hola fo​lkhögskola

Det är mycket viktigt för oss att bidra till en god miljö. Här kan du läsa om vad vi som skola gör för vår miljö.

Dessa rutiner gäller både för deltagare ochpersonal på Hola folkhögskola.

Uppvärm​ning

 • Fast biobränsle används för uppvärmning.
 • Värme, ventilation och närvarostyrning testas och trimmas.
 • Torka tvätt i första hand utomhus och på torkställning inomhus.

Elförbrukning

 • Energisnåla apparater skall prioriteras vid anskaffande.
 • Folderna Energisnålt IT-användande delas ut och gås igenom med alla deltagare årligen.
 • Datorer och belysning stängs av efter användning. Gemensamma apparater såsom skrivare och kopiatorer sätts på inför och stängs av efter arbetsdagen.
 • Motorvärmarna till skolans bilar kopplas ur helger och lov.
 • Endast lågenergi- eller diodlampor köps in.

Transporter

 • Telefon-, webb- och videokonferenser utnyttjas i första hand vid möten. 
 • Schematider både på korta och långa kurser samt distansträffar anpassas till kollektivtrafiken.
 • Deltagare och personal informeras, via hemsidan, möten och anslagstavlor, om möjligheterna till kollektivt resande.
 • Skolans företagskort hos Länstrafiken finns på receptionen och utnyttjas före bilarna.
 • Deltagarlistor skickas ut före kursstart för att underlätta samåkning. (Alternativt uppmanas de som vill samåka att höra av sig till receptionen.)
 • Gästlärare och andra besökare uppmanas välja tåg och buss före bil och flyg.  
  Uppmanar till samåkning, personal och elever.  
 • Miljökrav skall ställas vid köp, leasing och hyra av fordon.   
 • Cyklar och sparkar finns för utlåning.  

Kost och livsmedel

 • KRAV-livsmedel och närodlat köps i första hand.
 • Menyn säsongsanpassas.
 • KRAV- och närodlade livsmedel skyltas.
 • Särskilt miljöbelastande livsmedel, såsom jätteräkor, används inte alls.
 • En köttfri lunch i veckan. Annonseras i meny och på hemsidan.
 • Uppmaning till gemensam matlagning på internaten.

Avfall och avlopp

 • Kursdeltagarna informeras om hur avfall skall tas omhand. Kompost töms (ofta) i tombolakomposten och den snurras därefter flera varv. Luckorna skall stå uppåt.
 • Miljöfarligt avfall; batterier, elektronik- och elavfall, lämnas till vaktmästeri.
 • Förpackningar och tidningar läggs i tunnor vid internaten.
 • Fotokemikalier smalas in och skickas till återvinning.
 • Vaktmästarna ensamma sköter stora komposttrumman.
 • Sparsamhet med vatten. Kör endast fulla maskiner. Uppmaning till deltagare.
 • Fosfatfria tvätt- och diskmedel används och finns till deltagarna förfogande i internat och tvättstuga.

Materialförbrukning

 • Sparsamhet med pappersutskrifter och kopior.
 • Ensidigt tryckt makulatur läggs i särskilda kärl för återanvändning.
 • Återanvändning av möbler och lokaler före nyinköp och renovering.

Kemikalier

 • Ogräs och ohyra bekämpas i första hand utan gifter.
 • Alla kemikalier som finns, köps in till eller används på Hola finns i Region Västernorrlands webbaserade kemikalieregister.
 • Kemikaliepärmen innehåller aktuell lista från regionens register och instruktioner om hur man hittar säkerhetsblad etc. finns på regionens intranät.

Miljöledning

 • Temadag med miljötema anordnas årligen för deltagare och personal.
 • Årligen görs en energirond och upprättas en miljöhandlingsplan och en miljöredovisning som en del av skolans verksamhetsplanering och redovisning samt kvalitetsarbete.
 • Aktuella miljöfrågor tas upp på personalmöten, internatmöten och veckosamlingar.
 • Miljörutiner ingår i nyanställdas introduktion.