Kursplan - Medicinsk sekreterare

 

SVENSKA/ KOMMUNIKATION/INFORMATIONSUTFORMNING

 • Språkriktighet med skrivregler
 • Kunna använda språket på ett riktigt sätt såväl muntligt som skriftligt
 • Självständigt kunna utforma olika dokument inom yrkesområdet (t ex rapporter, brev, PM)
 • Sammanträdesteknik inkl protokollskrivning
 • Kunna analysera olika kommunikationssituationer, utforma budskap och välja lämpligt medium, beroende på syfte och mottagare
 • Kunna finna, strukturera, sammanfatta och redigera adekvat information samt presentera denna muntligt och skriftligt på ett intresseväckande sätt
 • Kunna analysera en argumentation och själv argumentera på ett övertygande sätt
 • Kunna tolka och analysera både text och bild samt värdera budskap och målgruppsanpassning
 • Kunna planera och framställa informationsmaterial med hjälp av modern datateknik
 • Ha förståelse för och kunna bemöta människor från olika kulturer på ett adekvat sätt
 • Hålla sig uppdaterad med nyheter inom svenska språkets utveckling

ENGELSKT YRKESSPRÅK/MEDICINSK ENGELSKA

 • Engelska i vården
 • Skillnader mellan brittisk och amerikansk engelska
 • Skriftligt på god engelska kunna utforma och besvara förfrågningar, detaljönskemål inom yrkesområdet, initiera frågor och kontakter då terminologiska oklarheter förekommer
 • Tyda, läsa och utforma olika dokument inom yrkesområdet, även de med lättare juridiskt innehåll
 • Kunna ge klara och tydliga anvisningar, instruktioner och besked, muntligt och skriftligt via olika kommunikationskanaler
 • Kunna beskriva olika typer av kulturella skillnader inom yrkesområdet
 • Kunna använda engelska för att skaffa sig och förmedla information och kunskaper inom yrkesområdet
 • Ha kunskap om facklitteratur och förstå innehållet i facktidningar, broschyrer och handböcker

MEDICINSK TERMINOLOGI

 • Ha kännedom om det medicinska språkets historia
 • Ha kännedom om det medicinska språkets uppbyggnad och struktur
 • Kunna tillämpa uttals- och stavningsregler
 • Kunna använda ett grundläggande ordförråd inom skilda specialiteter
 • Kunna tolka och återge dikterad medicinsk text i patientrelaterad dokumentation och artiklar
 • Kunna tillämpa försvenskningsregler
 • Kunna söka information, använda ordböcker och andra hjälpmedel
 • Korrekt kunna formulera medicinsk text såväl på latin och grekiska som på svenska

ANATOMI, FYSIOLOGI OCH SJUKDOMSLÄRA

 • Kunna redogöra för människokroppens uppbyggnad och funktion
 • Kunna redogöra för vanligt förekommande somatiska och psykiska sjukdomar och skador deras symtom, undersöknings- och behandlingsformer
 • Kunna redogöra för sjukdomsalstrande mikroorganismer, smittvägar och behandlingsåtgärder
 • Känna till basala hygienrutiner
 • Kunna redogöra för de medicinska följderna av missbruk
 • Kunna redogöra för betydelsen av friskvård
 • Kunna redogöra för läkemedel och deras användningsområden
 • Kunna redogöra för laboratorieundersökning och deras användningsområden
 • Kunna tillämpa hjärt-lungräddning
 • Kunna ge exempel på den psykosociala arbetsmiljöns betydelse
 • Kunna beskriva hur attityder och värderingar uppstår
 • Kunna ge exempel på olika roller i arbetslivet
 • Kunna beskriva arbetsgruppens dynamik
 • Kunna beskriva olika livskriser samt de möjligheter och svårigheter dessa kan innebära
 • Kunna redogöra för viktiga socialpsykologiska begrepp samt kunna tillämpa dessa
 • Kunna redogöra för olika typer av konflikter och konfliktlösningar på arbetsplatser
 • Ha utvecklat förmågan till självinsikt och förmåga att samarbeta och åstadkomma goda relationer på arbetsplatsen
 • Vara medveten om och kunna diskutera förändringsprocesser
 • Kunna ge service till hälso- och sjukvårdspersonal samt patienter med olika kulturell bakgrund
 • Ha fått kunskap om hot och våld på arbetsplatsen
 • Kunna ge exempel på personalutvecklande åtgärder
 • Kunna redogöra för hälso- och sjukvårdens organisation
 • Kunna redogöra för hur beslut fattas och verkställs i den offentliga sektorn
 • Kunna redogöra för arbetsmarknadens parter och de vanligaste arbetsrättslagarna
 • Kunna redogöra för hur olika former av arbetsorganisation påverkar kvalitetssäkring och arbetsmiljö samt om hur detta bidrar till kompetensutveckling och personligt ansvarstagande
 • Ha insikt i hur samhället och sjukvården fungerar vid katastrofsituationer
 • Kunna beskriva vilken påverkan den ökande internationaliseringen har på sjukvården, både övergripande och i vardagen
 • Känna till kvalitetsutvecklingsmetoder och kvalitetsutveckling
 • Kursen bör ha som främsta syfte att öka den studerandes förståelse för andra människor och deras problem och beteenden för att lättare kunna arbeta med andra personalkategorier, för att kunna klara stressituationer samt för att korrekt kunna bemöta och förstå patienter och anhöriga.
 • Känna till svenska lagar, författningar och avtal som reglerar hälso- och sjukvård, samt känna till regler som finns inom EU
 • Vara väl insatt i Offentlighets- och sekretesslagen
 • Kunna tillämpa lagar och avtal som styr patientrelaterad dokumentation
 • Kunna redogöra för de vanligaste läkemedelsformerna, recepthantering och användande av FASS samt känna till gällande läkemedelslagstiftning
 • Ha kunskap om och få rutiner för att systematiskt kunna kvalitetssäkra journaler.
 • Kunna använda uppställningsregler för olika dokument enligt gällande standard
 • Kunna tillämpa systematisk dokumentutformning efter diktat, koncept och direktdiktat
 • Kunna använda patientadministrativa program
 • Kunna använda olika sökmotorer
 • Självständigt kunna ansvara för patientrelaterad dokumentation och arkivering
 • Kunna planera och utföra arbetsuppgifter på ett säkert, rationellt och självständigt sätt
 • Kunna redogöra för kvalitetssäkring av patientrelaterad dokumentation ur ett patientsäker- hetsperspektiv
 • Självständigt kunna hantera olika dokument såsom t ex dödsbevis, canceranmälan, ansökan om psykiatrisk tvångsvård både LPT och LRV samt kunna beskriva vilket ändamål dessa blanketter har
 • Kunna redogöra för sjukdomars, operationers och röntgenundersökningars primärklassifice- ringssystem samt ha en grundutbildning inom DRG-klassificering
 • Kunna söka, använda och värdera information och vara källkritisk
 • Känna till ekonomiska begrepp och modeller och ersättningssystem kopplade till de olika vårdgivarsystemen
 • Känna till sjukvårdens finansiering, både offentlig och privat
 • Kunna redogöra för ekonomistyrning
 • Kunna tolka och bearbeta ekonomisk information i ekonomiska rapporter
 • Känna till olika ersättningssystem
 • Känna till grundläggande statistiska begrepp samt grafisk framställning
 • Kunna samla och sammanställa ekonomisk information i olika ekonomiska planer

E-HÄLSA/VÅRDADMINISTRATIVA SYSTEM

 • Kunna behärska korrekt tangentbordsteknik både för det alfanumeriska och det numeriska tangentbordet för att främja ett ergonomiskt arbetssätt.
 • Kunna använda modern teknik för informationssökning och kommunikation samt som hjälpmedel i samband med yrkesutövning
 • Kunna efterbehandla information med hjälp av vanliga applikationsprogram för ordbehand- ling, kalkyl, presentation och registerhantering
 • Kunna redogöra för säkerhetsaspekter och kunna tillämpa aktuell lagstiftning
 • Kunna använda avancerade funktioner i Office-programmen.
 • Kunna redogöra för hur nätverk med dess kringutrustning fungerar, kunna använda program- varor för optimering, reparation, säkerhetskopiering och virusskydd av diskar samt kunna utföra felsökning och åtgärda enklare driftsstörningar
 • Kunna lägga in och ta ut data ur databaser
 • Kunna använda vårdadministrativa system samt patientadministrativa stödprogram
 • Kunna framställa informationsmaterial med god läsbarhet där text och bild integreras
 • Ha kännedom om kryptering, certifiering och datasäkerhet
 • Kunna ansvara för lokal IT-support
 • Kunna fungera som webbredaktör för uppdatering av hemsidor inom yrkesområdet
 • Kunna redogöra för kraven på yrkesspecifik datasekretess och datasäkerhet
 • Känna till hur en ergonomiskt utformad arbetsplats skall vara utformad

EXAMENSARBETE

 • Kunna avgränsa och formulera en problemställning och formulera ett syfte med en under- sökning
 • Kunna planlägga en undersökning
 • Kunna upprätta en projektplan
 • Kunna välja lämpliga metoder beroende på typ av undersökning
 • Kunna välja lämpliga källor för faktainsamling bland annat genom utnyttjande av modern teknik för informationssökning
 • Kunna samla in material genom fältundersökning
 • Kunna redogöra för värdet av insamlat material
 • Kunna bearbeta, analysera och dra slutsatser av insamlad information
 • Kunna välja lämpliga metoder och redovisa erhållna resultat såväl skriftligt som muntligt.
 • Självständigt kunna genomföra ett avgränsat examensarbete samt kunna opponera

LIA – LÄRANDE I ARBETE   

LSF anser att praktik är en viktig del av utbildningen. Denna bör vara förlagd i olika perioder och på varierande typer av arbetsplatser så att den studerande får en bred insyn i vad medicinska sekreterare/vårdadministratörer kan ha för arbetsuppgifter. Vårt förslag på praktiktid är en fjärdedel (1/3) av utbildningstiden. LIA:n föreslås spridas ut över terminerna. Man kan med fördel ha kortare förstagångs-LIA och därefter utöka tiden för LIA.

De uppgifter som föreslås ingå i LIA-perioden är följande:

 • Transkribering av medicinska diktat, direktdiktat och koncept samt utskrift av patientjournaler, blanketter och övrig medicinsk dokumentation
 • Patientoch diagnosregistrering i patientadministrativt system
 • Klassifikation
 • Mötesdokumentation
 • Kassa- och receptionsfunktion med ekonomioch statistikhantering, tidbokning, remisshantering och kallelser
 • Provsvarshantering
 • Journalhantering och arkivering
 • Hantering av anmälningsärenden såsom dödsbevis, canceranmälan och vårdintyg
 • Om möjlighet ges ser vi som en fördel att den studerande kan närvara vid patientundersökning, behandling, operation, laboratoriearbete, ekonomihantering, föreläsningar med mera
 • Kunna använda vårdadministrativa system i yrkesutövningen och vid informationssökning och kommunikation tillämpa de lagar som gäller datasäkerhet och sekretess
 • Kunna beskriva funktionen på LIA-platsen ur arbetsteknisk, ergonomisk och arbetsmiljömässig synpunkt
 • Kunna redogöra för hur människor fungerar i samspel med varandra i olika arbetssituationer
 • Kunna beskriva hur man på arbetsplatsen arbetar för att utveckla förmågan att samarbeta och skapa goda relationer
 • Vid behov fältundersökning inför examensarbete/projektarbete
 • Kvalitetsarbete

Se även LSF Läkarsekreterares och Sjukvårdsadministratörers Förbund