Kursplan - Medicinsk sekreterare

2 år distansutbildning

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära

Kursens syfte och mål

Ge den studerande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt även ge kunskap om somatiska sjukdomar, deras symtom, undersöknings- och behandlingsformer. Kursen kommer även beröra psykiska sjukdomar, symtom, undersöknings- och behandlingsmetoder.  

Medicinsk terminologi

Kursens syfte och mål

Ge den studerande kunskaper och färdigheter om det medicinska språkets uppbyggnad och struktur, försvenskningsregler samt regler för stavning, böjning och ordbildning. Den studerande skall även få kunskap i hur man söker information om termer som används vid journalskrivning, samt grundläggande medicinska termer inom olika medicinska specialiteter.

Patientrelaterad dokumentation och administration

Kursens syfte och mål

Ge den studerande kunskaper i att självständigt kunna arbeta med medicinsk dokumentation inom hälso- och sjukvården. Den studerande skall även bli väl förtrogen med vilka yrkesspecifika krav som ställs gällande sekretess och säkerhet. Den studerande skall även kunna tillämpa kunskaper i anatomi, fysiologi och sjukdomslära samt medicinsk terminologi för att kunna utföra dokumentation på ett rationellt sätt.

Kursen skall även ge den studerande kunskap i patientadministrativa program, sekretess i journalhantering och patientbemötande samt kunna tillämpa korrekt tangentbordsteknik. Vidare skall den studerande även få kunskap i vilka lagar och avtal som styr patientrelaterad dokumentation.                   

Kommunikation/svenska

Kursens syfte och mål

Ge den studerande kunskap och färdigheter i att såväl muntligt som skriftligt kunna uttrycka sig korrekt i olika informationssammanhang. Kunna söka, strukturera, sammanfatta och redigera adekvat information samt presentera denna. Få kunskaper i svenska skrivregler, argumentationsteknik, språkets uppbyggnad och teknik.

Engelska med medicinsk inriktning

Kursens syfte och mål

Ge den studerande specialiserade kunskaper för att kunna kommunicera muntligt och skriftligt på engelska inom sjukvården. Kursen ger kunskap i det medicinska fackspråket samt färdigheter att kunna tillämpa dessa kunskaper i dokumentation och administration.

Arbetspsykologi och organisation

Kursens syfte och mål

Ge den studerande kännedom om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse samt kunskaper om individ- och grupprelaterad psykologi. Den studerande skall även få kännedom om hur offentliga och privata organisationer är uppbyggda och hur de styrs.

Vårdjuridik och ekonomi

Kursens syfte och mål

Ge den studerande kännedom om svenska lagar, författningar och avtal som reglerar hälso- och sjukvård samt EU-regler och regelverk för patienter som kommer utanför EU. Den studerande skall få kännedom om ekonomiska modeller, begrepp och ersättningssystem kopplade till de olika vårdgivarsystemen.                         

Klassificering

Kursens syfte och mål

Ge den studerande kännedom om klassificering av sjukdomar, hälsotillstånd och vårdåtgärder efter gällande regelverk. Förstå innebörden av korrekt diagnosklassificering och vikten av vad det medför.

LIA – Lärande i arbete

Kursens syfte och mål

Ge den studerande möjlighet att förankra och omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete.

Examensarbete            

Kursens syfte och mål

Ge den studerande kunskap om forskningsmetoder samt att självständigt genomföra en yrkesrelevant studie eller ett arbete med ett vetenskapligt och källkritiskt förhållningssätt.

Bedömning

Efter genomgången utbildning erhålls ett yrkesintyg. Detta förutsatt att deltagaren har minst 80 % närvaro på hela kursen inklusive LIA-perioder samt att de arbetsuppgifter, kunskapskontroller och övriga uppgifter som genomförs under utbildningen görs på en för kursen godkänd nivå.

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Jessica Ullström

E-postadress: 

Telefonnummer: 

 

Jessica tillträder tjänsten den 25/5. För frågor kontrakta rektor Lea Kinnunen. 


Tillbaka till toppen