Kursplan 2020

Odla i norr! Grönsaker för självhushåll eller försäljning

Kursinnehåll 

Grunderna i småskalig odling; förodling, utplantering, känn din jord, redskap, sortval, utsäde, skörd, tillvaratagande. Genomgång av olika växtgrupper. Den lokala odlingen i en global värld, matsuveränitet. Perenna grönsaker, växthus. Ekonomi och planering. Permakultur.

Utöver detta som är kursens huvudinnehåll tillkommer specifika teman för varje träff, se preliminär plan för detta längre ner i denna kursplan.

Kursdeltagarna väljer mellan två olika spår; odling för självhushållning eller odling för försäljning. De flesta moment blir gemensamma men för vissa moment har de olika spåren separat undervisning.

Målgrupp 

Självförsörjare i staden och på landet. Personer med planer på att odla till försäljning.

Deltagarantal 

12- 20 personer 

Omfattning 

50 % studietakt. Distanskurs med åtta tredagarsträffar. Första träffen i februari, sista träffen i november.

Kurstider läsåret 2020

17 februari – 15 november 2020, vilket är 39 veckor. 

Ansökan 

Senast 20 november. Till ansökan bifogas ett personligt brev där den sökande berättar om sig själv och varför en vill gå kursen. Det personliga brevet är obligatoriskt! I ansökningsformuläret finns också ett antal frågor som ska besvaras.

Avgift 

1 000 kr per termin, för resor under träffarna, visst material och elevförsäkring. Totalt 2000 kr för hela kursen. 

Upplägg 

Innehållet följer till stor del årstiderna. De åtta tredagarsträffarna utgår från Hola folkhögskola. Träffarna innehåller studiebesök, föreläsningar, praktiska övningar, nätverkande, erfarenhetsutbyte. 

Kommunikation mellan träffarna via webbplattformen Itslearning. 

Mellan träffarna görs egen praktik, hemuppgifter och litteraturstudier. Under sommaren görs en längre praktikperiod som deltagarna själva planerar utifrån eget intresse. Praktiken görs på egen gård, hos annan kursdeltagare eller hos en extern praktikvärd.

Förkunskapskrav 

Inga formella krav, men stort intresse och gärna egna erfarenheter.  

Huvudteman för träffarna läsåret 2020

Under kursen har deltagarna möjlighet att vara med och påverka kursens innehåll och fokus, därför kan teman komma att kompletteras och flyttas mellan träffarna.

21-23 februari 
Introduktion och planering. Globala och lokala perspektiv - frön, jorden, matsuveränitet. Sortval utsäde.

20-22 mars
Förodling. Fröbyte. Ekonomi och budget. Material och redskap. Växthus.

17-19 april
Plan för odlingarna – bevattning, gödsel, utplantering. Makro- och mikronäringsämnen. Fortsättning ekonomi och budget.

15-17 maj
Biologisk mångfald. Deltagarnas jordprover. Direktsådder. Presentation av utkast och återkoppling på affärsplan eller projektplan självhushållsodling.

12-14 juni
Två dagar med studiebesök i Näsåker. Utplanteringsmetoder. Olika odlingsmodeller. 

28-30 augusti
Skörd, lagring och förädling. Försäljningskanaler. Redovisning och reflektion kring sommarens praktik.

18-20 september
Ev. studieresa. Skogsträdgård och perenner. Permakultur. Presentation av och återkoppling på bearbetad affärsplan eller projektplan självhushållsodling.

13-15 november
Slutseminarium affärsplan eller projektplan självhushållsodling. Höstsådd. Skördefest.

Mål med kursen

För självhushållarspåret:

Göra en planering för odlingens olika delar, samt en ekonomisk planering av insatser och utfall.

För försäljningsspåret:

Göra en planering för odlingens olika delar, en affärsplan inklusive försäljningsstrategi, samt en plan för marknadsföring.

Preliminär litteraturlista

För alla på kursen:  

”Handbok för köksträdgården” av Lena Israelsson.

För självhushållarspåret:

”Vinterodling – skörda när det är kallt” av Sara Bäckmo.

För försäljningsspåret:

”Odla för försäljning – att försörja sig på småskalig grönsaksproduktion” av Jonas Ringqvist.

OBS! Köp inga böcker innan kursstart! Viss litteratur kommer att ingå i kursavgiften, ett stort antal böcker finns att låna i kursens bibliotek.

Öppna kursplan som PDF