Kursplan - Allmän kurs

Välkommen till Allmän kurs på Hola folkhögskola!

Till oss kan du komma för att läsa in grund- eller gymnasieämnen, uppnå behörighet till yrkeshögskola eller till universitet eller högskola. Din studietid hos oss baseras på din tidigare skolgång och/eller yrkeserfarenhet, och varierar därför mellan ett och tre år.

De ämnen vi erbjuder på grundskolenivå är svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. På gymnasienivå kan du läsa svenska 1,2,3, engelska 5,6, matematik 1b, samhällskunskap 1a1, 1a2,1b, historia 1a1,1a2,1b, religion 1, naturkunskap 1a1,1a2,1b och naturkunskap 2. I de flesta ämnen på gymnasienivå kan du även läsa fortsättningskurser, beroende på intresse och utrymme i din studieplan. När du uppnått lägst godkänd nivå i ett ämne eller en kurs erhåller du en ämnesbehörighet. Under läsåret har vi även en del ämnesövergripande teman som varierar över åren.

För att kunna söka till kursen behöver du ha motsvarande SFI D.

På Hola lägger vi också stor vikt vid aktiviteter som ligger vid sidan om skolämnena. Det kan handla om gemensamma temadagar, föreläsningar och andra schemabrytande aktiviteter som du som deltagare förväntas medverka på. Detta deltagande räknas in i det studieomdöme du kan erhålla av oss efter avslutad skolgång och som tillsammans med dina behörigheter ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola.

Svenska grund

På den här kursen får du grundskolebehörighet i svenska (svensk grundskola 1–9). Det betyder att du efter kursen kan studera gymnasiesvenska (sv 1, 2 och 3.) Svenska grund liknar på många sätt Svenska 1 och så mycket som möjligt kommer vi att arbeta med liknande uppgifter. Kursen har samma arbetsområden som de andra svenskkurserna. Du ska kunna leda samtal och berätta muntligt. Läsning handlar om lässtrategier som innebär att olika texter ska läsas på olika sätt. Här ingår bland annat läsning av en roman och läsning av noveller. Analys sker av text, bild och film. Skrivandet riktar in sig på att skriva berättelser, sammanfatta och träna på citat och källhänvisning. Studier av språket till sista handlar bl.a. om ordklasser, minoritetsspråk och dialekter. 

Svenska 1

Svenska 1 består av huvudmomenten tala, läsa, analys, skriva och studier av språket. De muntliga uppgifterna handlar främst om att kunna informera om ett ämne och delta i diskussioner. När det gäller läsning handlar det om faktatexter (främst tidningsartiklar) och modern skönlitteratur. Analys sker av t.ex. noveller och film. Skrivandet byggs upp stegvis med allt mer komplicerade texter. Texttyper som ingår är: berättelser, sammanfattningar, referat och insändare. Studiet av språket fokuserar på t.ex. språkriktighet och språksociologi.  

Svenska 2

Under kursen Svenska 2 arbetar vi med avsnitten Tala, Läsa, Analys, Skriva och Studier av språket. Avsnittet tala fokuserar på att argumentera och föra fram sina åsikter och under avsnittet läsa arbetar vi med litteraturhistoria, dvs skönlitteratur fån Antiken och fram till idag. Under momentet analys arbetar vi med text, film och/eller bildanalys. Skrivandet ägnas till stor del åt att skriva argumenterande och utredande texter. Vid studiet av språket ligger fokus på minoritetsspråk och satslära. 

Svenska 3

Kursen Svenska 3 är inriktad mot att förbereda sig för högskolestudier. Det betyder att uppgifterna fokuserar på det som är viktigt att kunna för att klara studier på universitet och högskola, t.ex. att skriva rapport och kunna använda ett mer vetenskapligt språk i sitt skrivande. Det är också viktigt att förbättra sin förmåga att delta i diskussioner och debatter. Skönlitteraturen analyseras med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp.

Svenska som andraspråk grund (sva grund)

På den här kursen får du grundskolebehörighet i svenska som andraspråk (svensk grundskola 1–9). Det betyder att du efter kursen kan studera gymnasiesvenska (sva 1, 2 och 3.). Du ska på kursen utveckla din förmåga att både läsa och skriva texter som är anpassade efter situation och mottagare. Det talade svenska språket ska du träna genom att samtala och diskutera om olika ämnen, till exempel innehållet i en film. Du kommer även att förbereda en kortare muntlig presentation där du berättar om något eget valt ämne. Under kursens gång arbetar vi en hel del med svenskans grammatik.

Svenska som andraspråk 1 (sva 1)

Sva 1 består av samma arbetsområden som sva grund: Tala, läsa, skriva, analys och studier av språket. Det är en kurs som ska ge dig djupare insikt i kunskaper i svenska. De muntliga uppgifterna handlar främst om att kunna informera om ett ämne och delta i diskussioner. Du kommer att läsa både tidningsartiklar, faktatexter och modern skönlitteratur som du i egna texter också får sammanfatta. Det ingår att ha egna åsikter som du ska försöka argumentera för. Skrivandet byggs upp stegvis med allt mer komplicerade texter. Du ska träna på att se skillnader mellan att berätta, beskriva och argumentera. Studiet av språket ska bland annat handla om formellt och informellt språk.

Svenska som andraspråk 2 (sva 2)

Sva 2 har samma arbetsområden som sva 1. Det som skiljer sig åt är att i sva 2 ska den muntliga presentationen innehålla argumentation och det är viktigt att ha en tydlig åsikt. Du kommer att få läsa och analysera skönlitteratur från olika tidsepoker och från olika världsdelar. I sva 2 fördjupas analysen då du ska träna dig i att se teman och motiv.  Nu ska du också träna dig på att skriva mer utredande texter. Studier av språket handlar till exempel om svenska dialekter och om svenska språkets historia samt olika språks släktskap.

Svenska som andraspråk 3 (sva 3)

Sva 3 har samma arbetsområden som sva 2, men det som skiljer sig åt är att i sva 3 ska den muntliga presentationen både vara argumenterande och utredande. Du får också träna ännu mer på retoriska grepp och hur du ska bemöta andras argument. Här är fokus mer inriktat på att förbereda dig för högskolestudier. Du kommer att få träna dig i att använda det vetenskapliga språket mer. De analyser som du gör av skönlitteratur ska vara mer utförliga. Studier av språket koncentreras nu på förändringar i språket och språkets makt. Språksociologi istället för språkhistoria: till exempel ”Rinkebysvenska”. 

Engelska grund (Eng grund)

På den här kursen får du grundskolebehörighet i engelska.  Det betyder att du efter kursen kan studera gymnasieengelska (eng 5, 6 och 7.)  I undervisningen ska du få möta talad och skriven engelska av olika slag samt få möjlighet att sätta innehållet i relation till dina egna erfarenheter och kunskaper. Du ska utveckla dina kunskaper i engelska så att din tilltro till din egen förmåga att använda engelska i olika situationer och för skilda syften ökar. Dessutom ska kursen ge dig möjlighet att utveckla förmågan att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. Det talade engelska språket ska du träna genom att samtala och diskutera om olika ämnen, till exempel innehållet i en film. Under kursens gång arbetar vi en hel del med engelskans grammatik.

Engelska 5

Engelska 5 är en kurs som motsvarar gymnasieskolans 100-poängskurs. Den bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

I kursen engelska 5 får du möjlighet att utveckla dina språk och omvärldskunskaper vilket leder till att du kommer att våga använda engelskan i olika miljöer. Under studietiden kommer det finnas möjlighet att utveckla den kommunikativa, skriftliga samt läs och hörförståelse förmågan. Du kommer att få arbeta med olika texter (manualer, populärvetenskapliga texter och reportage). Vid kommunikation och skrivande så kommer du arbeta med att utveckla din förmåga där du instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar dina åsikter samt anpassar ditt språk i olika miljöer. Det kommer även finnas tillfällen då man arbetar med grammatik.

Engelska 6

Engelska 6 är en kurs som motsvarar gymnasieskolans på 100-poängskurs. Den bygger på engelska 5. I kursen engelska 6 får du möjlighet att utveckla dina språk och omvärldskunskaper vilket leder till att du kommer att våga använda engelskan i olika miljöer. Under studietiden kommer det finnas möjlighet att utveckla den kommunikativa, skriftliga samt läs och hörförståelse förmågan. Du kommer att få arbeta med olika texter (formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner). Vid kommunikation och skrivande så kommer du arbeta med att utveckla din förmåga där du argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar dina åsikter. samt anpassar ditt språk i olika miljöer. Det kommer även finnas tillfällen då man arbetar med grammatik.

Matematik grund

Vid avslutade studier i matematik grund så kommer du få grundskolebehörighet i matematik (svensk grundskola 1–9). Det betyder att du efter kursen kan studera matematik 1b på gymnasienivå. I kursen matematik grund får du möjlighet att utveckla din matematiska förmåga och kunskaper genom att få förståelse av matematiska begrepp och metoder vilket leder till att du kommer kunna lösa matematiska problem och få användning av matematiken inom samhället och arbetet.

Under studietiden kommer du att arbeta med: de fyra räknesätten, längd och area, bråk, procent, grafer, potenser och negativa tal, geometri, statistik och sannolikhet och ekvationer.

Matematik 1b

Matematik 1b är en kurs på 100 poäng. Den bygger på matematik på grundskolenivå. I kursen matematik 1b får du möjlighet att utveckla din matematiska förmåga och kunskaper genom att få förståelse av matematiska begrepp och metoder vilket leder till att du kommer kunna lösa matematiska problem och få användning av matematiken inom samhället och arbetet.

Under studietiden kommer du att arbeta med: aritmetik, procent, algebra, geometri, sannolikhetslära och statistik och grafer och funktioner.

Matematik 2b

Matematik 2b är en kurs på 100 poäng. Den bygger på matematik 1a, 1b eller 1c. I kursen matematik 2b får du möjlighet att utveckla din matematiska förmåga och kunskaper genom att få förståelse av matematiska begrepp och metoder vilket leder till att du kommer kunna lösa matematiska problem och få användning av matematiken inom samhället och arbetet.

Under studietiden kommer du att arbeta med: algebra, linjära modeller, ickelinjära modeller, geometri och statistik.

Naturkunskap 1a1,1a2,1b

Kursen läses under ett helår, med start på höst- eller vårtermin. Omfattningen motsvarar 50 gymnasiepoäng för respektive kurs 1a1 och 1a2. Omfattningen för kurs 1b är 100 gymnasiepoäng. Kursen består av ett antal olika teman såsom naturresurser och resiliens, energi, normer och sexualitet, globala hållbarhetsfrågor, biologisk mångfald m.m. Syftet med kursen är att väcka intresse för natur, miljö och ett naturvetenskapligt synsätt i en folkbildande miljö.

Under kursen varvas individuella uppgifter med uppgifter som genomförs i grupp. Vi turas om att berätta och ställa frågor till varandra, och på så sätt förbereda och sedan tillsammans genomföra lektionerna. Ibland kommer svaren från läraren, ibland från deltagarna. Vi arbetar så för att få till en dialog, ett samtal – och på så sätt underlätta för att skapa förståelse av sammanhangen. En genomgående tanke i kursen är att på olika sätt anknyta till deltagarnas vardag, och kunskaper som finns sedan innan.

Ambitionen är att ha en så stor del som möjligt av undervisningen ute, så att deltagarna på ett praktiskt och konkret sätt kan relatera kunskapen till sin egen verklighet. På distanskursen innebär det att hemuppgifter kan innehålla moment som ska göras utomhus

Religionskunskap 1

Kursen kan läsas under helår eller halvår beroende på hur den individuella studieplanen läggs upp. Den består av 5 block som kommer att läggas upp i mappar i vänsterkanten. De olika delarna kallas Introduktion, Etik och moral, Världsreligionerna, Andra livsåskådningar och Religion och vetenskap.  Vid introduktionen diskuterar vi vad religion är och hur vår egen livssyn ser ut. Etik och moral handlar om vad som är rätt och fel och vi kommer fram till detta. Världsreligionerna tar upp grunderna i de fem religionerna och de jämförs med varandra. Andra livsåskådningar kan vara t.ex. sekter eller olika ideologier. Religion och vetenskap handlar främst om olika sätt att beskriva jorden uppkomst, evolution eller tron på en Gud som skapat allt. Stor vikt läggs vid egna ställningstaganden och att dela sina synpunkter med andra kursdeltagare. Tillsammans gör vi det till en intressant och viktigt kurs.

Religionskunskap 2

Religionskunskap 2 bygger på Religionskunskap 1. Det är en fördjupning av den kursen. Den har samma avsnitt som Religionskunskap 1 men med lite annan inriktning. Huvuddelarna är Introduktion, Etik och moral, Världsreligioner, Andra livsåskådningar och Religion och vetenskap. Introduktionen handlar om hur religion kan påverka vår identitet och etik och moral fokuserar på olika etiska teorier och konsekvenser av allt följa dessa. I avsnittet om världsreligionerna och andra livsåskådningar ligger fokus på hur de visar sig i samhället och förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Religion och vetenskap till sist fokuserar på hur vetenskapen och religionen påverkar individers sätt att se på omvärlden.

Historia 1a1,1a2,1b

Kursen 1b sträcker sig normalt sett över ett år, lite beroende på hur snabbt och effektivt du pluggar medan 1a1 går över ett halvår och är lite mer ytlig till sitt innehåll. 1b-kursen motsvarar en 100-poängskurs på gymnasiet medan 1a1-kursen motsvarar en 50-poängskurs.

1a1-kursen fokuserar mycket på den europeiska epokindelningen från forntid fram till och med 1800-talet med några nedstick i vissa specifika händelser.

1b-kursen tar, utöver det tidigare nämnda, upp händelser kopplade till epokerna samt mer ingående i Sveriges och 1900-talets historia. Båda kurserna kommer att ge dig behörighet till högskola och universitet men 1b-kursen öppnar lite fler dörrar. 

Historia 2

Historia 2 bygger på kurserna Historia A/1b eller Historia 1a1 och 1a2. Kursen motsvarar en 100-poängskurs på gymnasiet och sträcker sig normalt sett över år, beroende på hur snabbt och effektivt man studerar. Kursen skiljer sig från de tidigare genom att vara mer tematisk och granskande i sitt innehåll. Du som läser kommer att få goda chanser att fördjupa dig i sådana ämnen du finner intressanta men också titta djupare på olika förklaringsmodeller till varför historien har sett ut som det gjort och hur det har påverkat människor lokalt och globalt, i dåtid och nutid. Att kunna granska, tolka och förstå källmaterial hör också kursen till samt olika typer av historiebruk, dvs hur människor använt sig av historia i olika syften.

Samhällskunskap grund

I samhällskunskap grund kommer du att få lära dig allt som kan vara bra att veta om det samhälle du bor i, så som brott och straff, lagar och regler, rättigheter, friheter och skyldigheter. Kursen är tänkt att förbereda dig för samhällskunskapsstudier på gymnasienivå och beroende på dina egna för-/livskunskaper tar kursen lite olika lång tid. Kursen motsvarar kraven för samhällskunskap årskurs 9.

Samhällskunskap 1a1,1a2,1b

Samhällskunskap 1b syftar till att ge dig som deltagare djupare kunskaper i ämnen som demokrati, mänskliga rättigheter, ideologier och politik, både lokalt och globalt. Kursen håller på ett år, lite beroende på hur snabbt och effektivt du arbetar och motsvarar en 100-poängskurs på gymnasiet. Fokus ligger på analys och reflektion och att kunna se förändringsprocesser i historien som har gett upphov till det samhälle vi lever i idag.

Läser du samhällskunskap 1a1 är kursen ett halvår och lite mer ytlig i sitt innehåll och motsvarar en 50-poängskurs på gymnasiet.

Kursen ger dig behörighet till universitet och högskola men 1b kan öppna fler dörrar. 

Samhällskunskap 2

Kursen är en breddning och fördjupning av Naturkunskap 1. Nytt är avsnitten om universum, materians uppbyggnad, ämnenas egenskap, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet samt samband och skillnader mellan energi och materia. Hur vi använder naturvetenskapen när vi vill granska något och hur naturvetenskapliga förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden. Människokroppens uppbyggnad och funktion.