Kursplan - Etableringskurs

Utbildningen innehåller studier i svenska språket, arbetsförberedande samt arbetsorienterande insatser.

Svenska

Deltagarna övar sig i att uttrycka sig i tal och skrift. Vi tränar på att kunna formulera enkla meningar i vardagliga situationer i samhället, att förstå enkla instruktioner, att kunna följa dem och att förstå texter kopplade till deltagarens vardag samt att skriva enkla texter. Användandet av olika medier och datorkunskap ingår i undervisningen.

Arbetsorienterande insatser

Vi jobbar med att förmedla kunskap om arbetsmarknaden, studiesystemet och samhället. Hur fungerar samhället och hur fungerar individen i samhället? Ämnen som olika yrken, skola, vård, privatekonomi, lokaltrafik, politik m.m. behandlas.

Arbetsförberedande insatser

För att öka de nyanländas möjligheter till arbete erbjuder vi studiebesök och praktik. Vi pratar om entreprenörskap och hur man blir en aktiv del av ett socialt nätverk. Vi arbetar med att identifiera förutsättningar för eget företagande och gör en individuell analys av kunskaper, idéer, drivkrafter och kompetenser.

Personlig utveckling

Träning i att öka självkänsla och självförtroende. Vi jobbar med identitet och självbild. Vårt mål är att varje deltagare ska se sig själv som en resurs i det nya samhället. Vi vill skapa en trygg miljö där det är nära till samtalet.

Kompetenskartläggning, studie- och yrkesvägledning

För varje deltagare görs en kompetens- och bakgrundskartläggning. Utifrån skolbakgrund och arbetslivserfarenheter utarbetas en individuell handlingsplan. Kursledaren fungerar även som coach för den nyanlände och jobbar med att sätta upp mål och delmål. Deltagarens framsteg och utveckling sker i dialog med kursledaren och dokumenteras. Varje kursdeltagare får träffa studie- och yrkesvägledaren som utfärdar en plan över hur deltagaren ska gå vidare efter kursen. 

Friskvård

Friluftsliv ger möjlighet till utveckling av både kroppslig och själslig hälsa. Vi gör utflykter och aktiviteter i omgivningarna och lär oss samtidigt om allemansrätt, djur och växter i den svenska naturen. Deltagarna ges möjlighet att utnyttja skolans motionslokaler.

Skapande

Deltagarna får prova på skapande verksamhet som konst, slöjd, drama, foto och musik.  

Kursplan

Ämne

Innehåll

Språkträning

Öva sig i att uttrycka sig i tal och skrift. Språkträningen kopplas i stor uträckning till olika aktiviteter och aktuella händelser.

Samhällskunskap

Hur Sverige styrs, vardagsekonomi, politik, vård, kollektivtrafik, media och reklam, försäkringskassa, fackföreningar.

Datakunskap

Grundläggande data och språkträning via nätet.

Historia och Geografi

Orientering i syfte att bättre förstå det nya landet och världen samt känna till hur landet ser ut.

Personlig utveckling

Värderingar, genusfrågor, gruppdynamik, teambildningsövningar, kris, trauma, intervjuträning.

Studiebesök

Besöka olika samhällsinrättningar och arbetsplatser, till exempel flygplatsen, brandkåren, körskolan. Samarbete med skolans övriga kurser.

Praktik

1-3 veckor

Arbetslivsorientering

Kännedom om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, yrken och utbildningar. Läsa och förstå platsannonser, skriva cv och personligt brev. Studie- och yrkesvägledning.

Friskvård

Friluftsaktiviteter, kost och hälsa.

Skapande

Konst, slöjd, drama, foto, musik.

Individuell planering

Enskilda uppföljningssamtal angående resultat och mål. Motivationsarbete. Kompetenskartläggning.