Lärarmanual

Här hittar du en manual som går igenom hur utbildningsmaterialet är uppbyggt och tänkt att användas.

Syfte

Ambitionen med utbildningsmaterialet är att öka kunskapen hos nyanlända i Sverige om miljö, klimat och resurshantering i Sverige. För att klara dessa frågor i framtiden är beteendet hos den enskilda människan viktigt. I detta utbildningsmaterial är fokus på beteendefrågor kopplat till avfallshantering, avlopp, energianvändning, och resande, även till fots.

Målgrupp

  • Asylsökande via volontärer och studieförbund på asylboenden, språkcaféer och dylikt.
  • Nyanlända på SFI och Samhällsorienteringen inom vuxenutbildningen och folkhögskolan.
  • Hyresgäster.

Upplägg

Utbildningen innehåller tre utbildningspaket med olika teman; Avfall & avlopp Energi och Resor. I varje paket ingår en film på lätt svenska med ordlistor på ett antal språk och en lärarhandledning med fördjupningsmaterial inklusive scenbeskrivningar med faktaförklaringar.

Filmerna är tänkta som utgångspunkt för samtal och fördjupningar enligt lärarhandledningarna.

De är inte avsedda att visas utan uppföljande aktiviteter.

På denna webbplats finns allt utbildningsmaterial. Det är fritt att använda för alla, för icke kommersiellt bruk.

Omfattning

Det mycket omfattande och flexibla materialet kan användas för flera tillfällen kring varje tema eller till enstaka tematräffar. Att försöka komprimera träffarna så att de innehåller mer än ett tema, rekommenderas inte.

Lärarhandledning

Det finns en lärarhandledning för varje tema med många förslag på frågor, övningar och länkar till externt fördjupningsmaterial. Handledaren kan välja det som passar utifrån behov och intresse. Förbered möjliga samtalsfrågor och övningar, i överflöd. Använd sedan dem som känns lämpligast. Ta den tid som behövs.

Det finns också scenbeskrivningar med faktaförklaringar till varje film.

För att förtydliga olika avsnitt i filmen finns några deltagarblad/affischer som kan skrivas ut och tas med hem.

Introduktion för deltagarna

Utbildningsmaterialet kan lämpligtvis användas språkbaserat; Skriv centrala ord och begrepp på tavla/blädderblock. Förklara. Använd gärna bilder. (Bildsök på internet.) Låt deltagarna slå upp och översätta tillsammans. Se till att alla förstått innan ni fortsätter. Låt det ta tid.

Säkerställ att alla förstår symbolerna (√ och X) som förekommer i filmerna.

Starta gärna med något konkret, till exempel besök på återvinningscentral eller runt ett bord med föremål.

Metoder

Filmerna

Starta filmen och stoppa vid det som ska behandlas med samtal eller övning. Visa gärna hela filmen som start eller avslutning. Ha gärna orden från introduktionen synliga under filmvisningen men dela inte ut något som kan distrahera.

Helgrupp

Deltagarna sitter helst i (halv-)cirkel så att alla ser varandra. Handledaren leder undervisning och samtal.

Bikupor

Läs och skriv frågeställningen på tavlan/blädderblocket. Invänta tills alla förstått frågan. Deltagarna vänder sig mot varann två och två (i något fall tre om ojämnt antal). Man kan gärna stå upp. Frågan diskuteras under en bestämd (kort) tid, eventuellt på modersmålet. Ingen systematisk uppföljning. Erbjud ändå den som vill kommentera samtalets innehåll, att göra det i helgrupp. Samtalet är målet. Kan användas som bensträckare, eventuellt med promenad utomhus.

"Dammsugning" med bikupor

En vanlig eller utökad bikupa följs upp i helgrupp och förslagen på svar listas på tavlan/blädderblocket. Syftet är då att lägga ihop allas idéer. Som handledare kan man då komplettera med sådant som deltagarna inte tagit upp men som är viktigt (se lärarhandledning). Deltagarna har då redan själva bearbetat frågeställningen och är mycket mer intresserade av ny information som ges.

Värderingsövningar

Metoderna används för att få deltagarna att själva ta ställning och reflektera över fokuserade områden. Inga svar är rätt eller fel. Värderingsövningar är bra i en grupp som behöver lära känna varandra. Handledaren kan också genom värderingsövningar, få veta mer om gruppens nivå och behov. Frågeställningen i de tre metoderna Fyra hörn, Linjen och Heta stolen läses upp och pekas ut av ledaren. Det är lämpligt att börja med lekfulla frågor för att visa hur det går till. Låt varje fråga få ta tid. Det är samtalet mellan deltagarna som är syftet med övningarna.

Fyra hörn

Låt alla ställa sig upp. För varje mening som läses upp, pekas ett av lokalens fyra hörn ut. Alla lyssnar på de fyra alternativen och när alla uppfattat uppgiften, går var och en och ställer sig i det hörn som passar bäst på vad man själv anser. De som valt samma hörn får berätta för varandra varför man valt detta alternativ. Det är tillåtet att byta hörn under samtalets gång. Låt det ta ca fem till tio minuter. Därefter får den som vill kommentera i helgrupp. Ingen annan uppföljning.

Linjen

Låt alla ställa sig upp. En tänkt linje i rummet pekas ut. Riktningen anges genom att ändpunkterna benämns. Deltagarna skall, sedan de hört meningen läsas upp, ställa sig längs linjen på den punkt som passar med vad man själv tycker. För att kunna göra det, relativt de andra deltagarna, måste man prata med dem som verkar stå nära ens egen uppfattning. När linjen formerats avslutas övningen. Möjligen kan den som vill få kommentera i helgrupp.

Heta stolen

Stolarna ställs helst upp i en ring. Alla sitter i utgångsläget. När meningarna läses upp ställer sig de personer upp, som håller med. Ge den som vill möjlighet att kommentera sitt val. Att stå eller sitta är ett tydligare ställningstagande än handuppräckning.

Praktiska övningar, föremål, utställning

Tag med föremål att visa och samtala omkring. Samla gärna deltagarna stående kring ett bord med föremålen. Studiebesök och utflykter etc. Lämplig start på träffar/ lektioner.

Stöd till handledare

Frågor besvaras av Monika Sundström på Hola folkhögskola, monika.sundstrom@hola.se, 070-303 29 20.


Tillbaka till toppen