Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Övrig anmälan till smittskyddsläkare

Förutom anmälan av fall av anmälningspliktiga sjukdomar skall anmälan till smittskyddsläkaren göras i följande fall:

Byte av behandlande läkare vid allmänfarlig sjukdom (3 kap. 3 § SmL):

Om en patient med allmänfarlig sjukdom flyttar kan det bli aktuellt för den behandlande läkaren att remittera patienten till läkare på eller i närheten av den nya hemorten för fortsatt uppföljning. Denne läkare övertar då även behandlingsansvaret för patienten enligt smittskyddslagen.

För att underlätta denna procedur bör den ursprunglige behandlande läkaren, förutom att skicka en vanlig remiss till den nye läkaren, även skicka med en ifylld blankett ANMÄLAN om byte av behandlande läkare m.m. enligt smittskyddslagen (2004:168) (SmL)

Blankett "Anmälan om byte av behandlande läkare enligt smittskyddslagen" (Folkhälsomyndigheten)

Blanketten fylls lämpligen i ”på skärmen”, varefter den skrivs ut, undertecknas och skickas till den övertagande behandlande läkaren per post.

Denne intygar på blanketten att behandlingsansvaret tagits över och skickar tillbaka blanketten till den ursprunglige behandlande läkaren; samtidigt skickas en kopia av den ifyllda blanketten till smittskyddsläkaren i det landsting där den övertagande behandlande läkaren är verksam.

Smittskyddsläkaren kan också informeras genom anmälan via SmiNet, där man då i fältet ”Anmälan avser” anger ”Övertag av behandlingsansvar”.

Anmälan till smittskyddsläkaren enligt vissa paragrafer i 3-4 kap. SmL:

  • En person har i egenskap av kontakt kallats till undersökning efter smittspårning avseende allmänfarlig sjukdom men inte inställt sig (3 kap. 6 § SmL)
  • En person har efter smittspårning inte kunnat identifieras (3 kap. 5 § SmL)
  • Patient med allmänfarlig sjukdom följer inte givna förhållningsregler (4 kap. 4 § SmL)
  • Patient med allmänfarlig sjukdom följer inte erbjuden medicinsk behandling och detta medför smittrisk för andra (4 kap. 7 § SmL)
  • En person som av läkare misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom samtycker inte till undersökning eller provtagning (3 kap. 1 § SmL)
  • Patient med allmänfarlig sjukdom har inte informerat närstående, som löper påtaglig risk att smittas (4 kap. 8 § SmL)

Blankett ”Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen” (Folkhälsomyndigheten)

Blanketten fylls i, skrivs ut, undertecknas och skickas till smittskyddsläkaren per post.