Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Beslut om avskaffande av anmälningsplikten för behandlande läkare för covid-19

Fall av covid-19 ska inte längre rapporteras av behandlande läkare i Västernorrland. Beslutet togs den 7 juli av smittskyddsläkare Hans Boman och upphäver därmed det tidigare beslutet om anmälningsplikt från 12 maj.

Beslut

Smittskyddsläkaren i Region Västernorrland beslutar att fall med covid-19 inte längre ska anmälas av behandlande läkare. Därmed upphävs beslutet om anmälningsplikt för behandlande läkare för covid-19 av 2020-05-12 (dnr 20-85).

Beslutet gäller från och med 2020-07-07 tills vidare.

Bakgrund

Covid-19 är klassificerad som en allmänfarlig och en samhällsfarlig sjukdom.

Anmälan ska, enligt 2 kap. 6 § SmL, innehålla uppgifter om

  1. den smittades eller misstänkt smittades namn, personnummer eller samordningsnummer samt adress,
  2. den sannolika smittkällan,
  3. de sannolika smittvägarna,
  4. de åtgärder som läkaren vidtagit för att hindra smittspridning, och
  5. andra uppgifter av betydelse för smittskyddet.

Vid anmälan av fall med covid-19 är det av stor vikt att ange om personen identifierats inom ramen för ett screeningprogram, eller om provtagen person arbetar inom vård/omsorg alternativt annan samhällsviktig verksamhet.

Folkhälsomyndigheten får enligt 2 kap. 7 §, SmL, föreskriva om undantag från anmälningsplikten.

Från och med 5 maj 2020 har Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) ändrats (HSLF-FS 2020:23) med avseende på covid-19.

Enligt föreskrifternas 4 § gäller att covid-19 som huvudregel enbart ska anmälas av läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik eller den som är ansvarig för ett sådant laboratorium (de s.k. lab.-anmälningarna), samt av läkare som utför obduktion. De s.k. kliniska anmälningarna, som görs av behandlande läkare, är undantagna och ska alltså som huvudregel inte göras vid covid-19. Det finns dock möjlighet för smittskyddsläkaren att inom sin region besluta om undantag från huvudregeln vad gäller behandlande läkare, dvs. att kliniska anmälningar trots huvudregeln ändå ska göras inom regionen. Denna undantagsmöjlighet kan inte utnyttjas delvis, utan måste gälla alla kliniska anmälningar – eller inga.

Bedömning

Smittskyddsläkaren bedömer sig ha möjlighet att fortlöpande följa det epidemiologiska läget avseende covid-19 med hjälp av andra informationskällor än de kliniska anmälningarna och att den arbetsinsats de kliniska anmälningarna kräver inte längre motsvaras av nyttan med dem, varför anmälningsplikten för behandlande läkare avskaffas.

Beslutat 2020-07-07 av Hans Boman, smittskyddsläkare, Region Västernorrland

Beslut om avskaffande av anmälningsplikten för behandlande läkare för covid-19 20-07 - signerat (pdf)