Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Om projektet

Inom projektet kommer i huvudsak följande åtgärder att genomföras för att stödja införandet av en förändrad lagstiftning:

Om projektet

Projektet består av styrgrupp, projektgrupp, arbetsgrupper och referensgrupper med representation från berörda yrkesprofessioner i länets kommuner och Region Västernorrland.

I projektets uppdrag ingår bland annat att ta fram länsövergripande överenskommelser och riktlinjer utifrån den nya lagstiftningen samt anpassa IT-stödet Prator och genomföra relevanta utbildningsinsatser.

Vid planering och genomförande av projektarbetet är utgångspunkten att den nya lag som träder i kraft den 1 januari 2018 innefattar båda somatiska och psykiatriska patienter. 

Ta fram länsövergripande överenskommelse om samverkan vid utskrivning

Status i juni 2017: Första utkast till överenskommelse togs fram i mars 2017 och skickades ut till berörda organisationer för synpunkter. Slutligt förslag ska tas fram till augusti 2017 som beaktar inkomna synpunkter.

Genomföra anpassningar av IT-stödet Prator

Status i juni 2017: Anpassning tas fram i dialog med övriga län som har IT-stödet Prator och systemleverantören EVRY. Ny version av IT-stöd ska vara tillgängligt för utbildning i november 2017.

Revidera länsövergripande riktlinje för kommunikation, informationsöverföring och planering

Status i juni 2017: Arbete pågår med att anpassa innehåll. Ett första utkast till förändrad riktlinje ska skickas ut för synpunkter till berörda organisationer i månadsskiftet september/oktober.

(Se dokumentet ”Riktlinjer för samverkan vid informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan kommuner och landsting i Västernorrlands län 2014”).

Genomföra allmän utbildning

Genomföra allmän utbildning som berör lag, process, it-stödet Prator och riktas till berörda medarbetare inom alla organisationer. En fördjupad och riktad utbildning i it-stödet Prator kan även bli aktuell för några målgrupper som tidigare inte arbetat i systemet. 

Status i juni 2017: Utbildningstillfällen för den allmänna utbildningen ska genomföras från mitten av november till mitten av december 2017 på respektive sjukhusort. Senast i augusti 2017 ska datum och tider för utbildningstillfällen vara fastställda.

Genomföra generella informationsinsatser

Genomföra generella informationsinsatser mot allmänhet och ta fram informationsprodukter till patient enligt kommunikationsplan.
Status i juni 2017: Generella informationsinsatser har påbörjats under våren 2017 och kommer att fortlöpa under hösten 2017. Informationsprodukter ska finnas klara vid införande av den nya laget 1 januari 2018.

Under våren 2017 har projektet även tagit fram fakta och mätetal kopplat till in- och utskrivningsprocessen samt identifierat snabba förbättringar (s.k. quick wins) gällande kommunikation, informationsöverföring och planering i befintlig in- och utskrivningsprocess. Mätetal och snabba förbättringar har sedan förmedlats till berörda organisationer för fortsatt hantering.