Lena Schrödter, Åsa Mattsson, Kajsa Larsson, Johanna Hållander, Linn Danielsson, Julia Marklund, Moa Barchéus Nilsdotter och längst bak Jesper Lidström arbetar på akutmottagningen vid sjukhuset i Sundsvall.
Lena Schrödter, Åsa Mattsson, Kajsa Larsson, Johanna Hållander, Linn Danielsson, Julia Marklund, Moa Barchéus Nilsdotter och längst bak Jesper Lidström arbetar på akutmottagningen vid sjukhuset i Sundsvall.

4 av 5 patienter nöjda med sina besök på akuten

2023-03-09 10:06

Region Västernorrlands patienter är mer nöjda med sina besök på akuten än genomsnittet i riket. Det visar resultatet av 2022 års Nationell patientenkät för landets akutmottagningar.

- Vi är glada att majoriteten av de som besöker oss är nöjda och att vårt helhetsintryck ligger på en hög nivå, säger Kristoffer Backlund, verksamhetschef vid akutkliniken vid sjukhuset i Sundsvall.

Nationell patientenkät är återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser. Frågorna gick den här gången till patienter vid landets akutmottagningar. Frågor har ställts inom de sju områdena helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet. Svaren bidrar med en viss andel till ett totalt värde mellan 0 och 100

I topp gällande bedömning av hälsotillstånd

I kategorierna helhetsintryck, respekt och bemötande samt tillgänglighet blev det viktade värdet för länets akutmottagningar mer än 80. I kategorierna helhetsintryck och respekt och bemötande blev det viktade värdet för regionens akutmottagningar högre än rikets snitt.

- Det är glädjande siffror och talar för att vi ger en god omvårdnad till våra patienter som uppsöker någon av våra akutmottagningar. Trots en ofta hårt belastad verksamhet med höga patientflöden blir varje enskild patient sedd och uppmärksammad, säger Björn Åslin, chefsjuksköterska, kvalitet och patientsäkerhet, Region Västernorrland.

Inom området tillgänglighet där frågan om personens hälsotillstånd blev bedömt, placerar sig Region Västernorrland bland de 5 bästa regionerna i landet. 9 av 10 tillfrågade upplevde att bedömning genomfördes.

Ökad tillgänglighet till vård är också ett prioriterat området vid akutmottagningen i Sundsvall.

- Vi har arbetat med tillgängligheten och arbetar idag teambaserat för att öka tillgänglighet både vid första bedömningen och vid handläggningen inne på akuten, säger Kristoffer Backlund.

Försämring jämfört med tidigare år

Resultatet visar dock på en försämring i samtliga kategorier jämfört med tidigare år. Denna trend syns även nationellt.

Den största försämringen syns inom område information och kunskap. Där var tappet mer än 5 enheter för Regionen.

Att patienterna var mer positiva 2020 kan möjligen förklaras som en pandemieffekt, likt det ökade förtroendet för hälso- och sjukvården i befolkningen som noterades i hälso- och sjukvårdsbarometern 2020.

Arbetar med förbättringar

Regionens tre akutmottagningar har likvärdigt resultat även om regionala skillnader finns, positivt som negativt. Cirka 20 procent av de patienter som besvarat enkäten upplever att väntetiden för att bli inlagd på avdelning var 6 timmar eller mer. De flesta patienter har dock upplevt att väntetiden var mellan 2–4 timmar. Upplevd väntetid för läkarbedömning har ökat något, men bara marginellt. Detta kan vara indikationer för förbättringsarbete.

Kommunikation är ett annat område där Kristoffer Backlund vid akutmottagningen i Sundsvall ser förbättringsmöjligheter.

- Informationen till våra patienter kan bli bättre så där är ett område vi redan påbörjat ett arbete. En mer visualiserad kommunikation kring arbetssätt och väntetid är målbilden, säger han.

Väntan på smärtlindring är ännu ett område för förbättring. Andel personer som upplever att de får vänta med smärtlindring har ökat med 10 procent jämfört med 2020 års resultat. 

Några kommentarer från de som svarat på enkäten: 

- Mycket nöjd med behandlingen och att det gick så fort att lösa mitt problem. Efter det att jag själv promenerade in på akutmottagningen dröjde det bara 20 timmar innan jag kunde lämna sjukhuset med inopererad pacemaker. Bra effektivitet att identifiera mitt problem, besluta om åtgärd och dessutom kunna utföra åtgärden på den tiden. 

· Väl omhändertagen och bra bemötande, fick fort hjälp med det akuta tillstånd jag var i. Inget lämnades åt slumpen. 

· Den akutvård jag behövde (misstänkt stroke) fungerade verkligen mycket, mycket bra - från kontakten med 1177 och 112, med ambulans och via röntgen till akutmottagning och senare inläggning för utredning på medicinkliniken.

· Fick en ultraljudsundersökning som inte visade något. Men fick besöka vårdcentralen efter en vecka och gjorde ett nytt ultraljud som visade att vadmuskeln var av.

· Det är lite väl lång tid man ligger helt ensam på ett rum å väntar på läkare utan att någon sköterska kommer in och frågar och berättar hur läget ligger. Ibland har jag legat 2–4 timmar utan att en sköterska kommit in. Det tycker jag inte är okej. Man känner sig bortglömd å orolig.

· Upplever att jag ifrågasattes i receptionen om varför jag kommit dit när både 1177 och vårdcentralen hänvisat mig dit. Förstår att akuten kan ha annan uppfattning än de instanserna men det ansvaret anser inte jag att patienten ska behöva ta.

Fakta om undersökningen

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell Patientenkät.  Enkätundersökningen görs på landets akutmottagningar vartannat år.  

Enkäten skickades ut till patienter som besökt en akutmottagning under oktober månad. Den besvarades via 1177 digitalt eller via pappersenkät. Urvalsperioden var 2022-10-01 – 2022-10-31. Totalt har 16 560 personer som besökt en akutmottagning, valt att besvara enkäten. Det är framför allt personer över 65 år som svarat.

Inom region Västernorrland var det totalt 471 personer som besvarade enkäten. 

Undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer, har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting, under samordning av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 

SKR Nationell patientenkät Akutmottagningar


Tillbaka till toppen