Sköterska i receptionen hos en tandläkare

72 miljoner kronor extra till kompetensförsörjning

2023-04-27 14:49

Under tre år ska Region Västernorrland satsa omkring 24 miljoner kronor årligen i ett stort kompetensförsörjningspaket. Totalt ska 72,4 miljoner extra satsas, det beslutades av regionfullmäktige under torsdagen.

- Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna för att Region Västernorrland ska kunna utföra sitt välfärdsuppdrag - nu och i framtiden. Det är ett omfattande arbete som behöver genomföras på relativt kort tid och som inte heller kan hanteras inom ordinarie uppdrag med nuvarande resurser. Därför är den här extra satsningen så viktig både för den långsiktiga kompetensförsörjningen och för en bättre arbetsmiljö, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Elina Backlund Arab (S).

Möta kommande kompetensbehov

Det pågår redan en rad åtgärder i syfte att stärka och nå en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Men det krävs ytterligare insatser, däribland att skapa stabilitet kring finansiering av betald vidareutbildning - så att antalet utbildade bättre matchar kommande kompetensbehov.

- Osäkerheten kring hur mycket regionerna tilldelas i statliga medel från år till år gör det svårt att planera långsiktigt. Därför skjuter vi nu till 17,6 miljoner kronor extra per år till utbildning, vilket är nära en dubblering från idag. Med denna tydliga ekonomiska satsning skapas även en möjlighet att erbjuda vidareutbildning till fler yrkesgrupper, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

Rätt kompetens ska göra rätt saker

Hälso- och sjukvården behöver tänka nytt för att klara välfärdsutmaningarna. Där behöver hela vårdkedjan samverka och samtliga yrkesgrupper arbeta på toppen av sin kompetens. Gamla traditioner, arbetssätt och fördelningar av arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier behöver därför ses över för att se till att alla medarbetares kompetenser och erfarenheter används på rätt sätt.

- Våra medarbetare måste ges goda förutsättningar till kompetensväxling genom bland annat vidareutbildning och tydliga karriärmodeller. Ett ökat ansvar ska kopplas till lönekriterier och bedömning av arbetsprestation och anpassningsförmåga, säger regiondirektör Åsa Bellander.

Samtidigt behövs en förskjutning av fokus inom ett antal områden, till exempel från sjukvård till hälsofrämjande och förebyggande, från IT till digitalisering, från stuprörsliknande arbetssätt till varaktiga samarbeten och från hierarkier till självstyrande team.

Öka vår attraktionsförmåga

En kompletterande del i det långsiktiga arbetet är att stärka bilden av Region Västernorrland som arbetsgivare. Medarbetare efterfrågar också att deras bild av arbetsplatsen ska speglas tydligare. Det behövs också en sammanhållen strategi för rekryteringsarbetet och ett kommunikationsmaterial som kan användas i olika sammanhang.

- Vi behöver öka vår attraktionsförmåga som arbetsgivare tillsammans med medarbetarna - som är våra främsta ambassadörer. Exempel från andra regioner som satsat på att just lyfta fram medarbetarnas bild visar på goda resultat, exempelvis i form av en ökad intern stolthet och en starkare vi-anda, säger regiondirektör Åsa Bellander.

Behålla, rekrytera och utveckla

De extra medlen i kompetensförsörjningspaketet ska bland annat fördelas på följande insatser med en årlig totalkostnad på omkring 24 miljoner:

  • Betald vidareutbildning, 17,64 miljoner kronor årligen i 3 år. Bekostar utbildning för 2 ortodontiassistenter, 6 undersköterskor samt 20 sjuksköterskor.
  • Anställa en övergripande projektledare för kompetensförsörjningsarbetet i 3 år och en annan för dedikerat arbete med utlandsrekrytering i 3 år.
  • Vidare satsning på språkutbildning i 3 år, 1,45 miljoner kronor.
  • Anställa en projektledare i 2 år, ska utveckla karriärmodeller för olika yrkesgrupper. Idag finns kompetenstrappor för sjuksköterskor inom slutenvården, dock inte på alla enheter.
  • Arbetsgivarvarumärket, 1 miljon kronor i 1 år. En extern och oberoende part upphandlas för att på ett strukturerat sätt fånga och se till att medarbetarnas bild lyfts fram. Materialet som tas fram ska sedan användas i marknadsföring av regionen, på mässor, i sociala medier, bilder/foton, annonser men ska även användas internt.
  • Anställa en processledare under 1 år för att hålla ihop kompetensväxlingsarbetet och bistå i uppstart av olika aktiviteter.
  • Verktyg för e-utbildning och kompetenshantering har köpts in och ska implementeras.

Bildmix_Arab_Bellander_Nordlund intranät.jpg

Hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande Elina Backlund Arab (S), regiondirektör Åsa Bellander och regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S)


Tillbaka till toppen