Sjukvårdspersonal mäter blodtryck på en patient

Bemanningstrend första halvår 2022

2022-09-29 10:35

I Region Västernorrland ökade kostnaderna för inhyrd personal med 2 procent under första halvåret 2022, jämfört med 2021. Detta enligt en ny rapport från SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Beroende av hyrpersonal

Totalt sett ökade kostnaderna för inhyrd personal i samtliga av landets regioner under första halvåret 2022 jämfört 2021. Genomsnittsökningen för riket var 26 procent jämfört med samma period i fjol. I Region Västernorrland ökade hyrkostnaderna med 2 procent, vilket var den minsta ökningen av alla regioner.

- Vi ser att samtliga regioner har ökat andelen hyrkostnader väsentligt, vilket också innebär att konkurrensen om hyrpersonal har hårdnat. Vår självklara målsättning är att kunna minska våra hyrkostnader och i stället öka andelen fast anställda. I nuläget har vi dock en situation där vi är beroende av hyrpersonal för att kunna bemanna våra vårdplatser, säger regiondirektör Åsa Bellander, som även är tillförordnad HR-direktör.

Vill anställda fler medarbetare

Inom länets somatiska vård och inom primärvården minskade hyrkostnaderna något, medan kostnaden för inhyrd personal inom psykiatrin nästan fördubblades jämfört med första halvår 2021.

Anledningen till att Region Västernorrland tvingades hyra in mer personal första halvåret beror bland annat på höga sjukskrivningstal och behov av återhämtning.

- Arbetet kring att säkra en långsiktig kompetensförsörjning genom att få fler medarbetare att stanna kvar hos oss och fler att vilja bli anställda i regionen har högsta prioritet. Vi jobbar med en mängd olika åtgärder för att förbättra arbetsmiljön bland vårdpersonalen. Kompetensväxling, dialoger kring schemaläggning och löneöversyner är tre exempel på pågående arbete. Fast anställd personal skapar kontinuitet och trygghet för patienterna och bidrar till en bättre arbetsmiljö. Fast anställd personal är även viktigt för att vi ska bibehålla en hög patientsäkerhet och kunna utveckla vården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Norman.

Sedan 2019 har kostnaden minskat

Region Västernorrlands kostnad för hyrpersonal är 9,6 procent av den egna personalkostnaden, vilket är högst i landet. Sedan 2019 har kostnadsandelen minskat från omkring 14 procent.

Regionerna arbetar fortsatt med att genomföra en nationell upphandling om ett regiongemensamt ramavtal, som planeras bli klart våren 2023.

Bemanningstrenden är en sammanställning över kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården som görs av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Länk till bemanningstrenden: Bemanningstrend inhyrd personal | SKR

 

 


Tillbaka till toppen