Under måndagen samlades representanter från Region Västernorrland, Mittuniversitetet, Kommunförbundet för samtal kring VFU-platser för sjuksköterskestudenter tillsammans med den nationella samordnaren.

Bjöd in till samtal om VFU-platser

2022-10-11 15:57

Under måndagen bjöd Region Västernorrland in sina samarbetspartners till samtal kring verksamhetsförlagda utbildningsplatser, VFU för sjuksköterskor. På plats i Härnösand fanns även Hans Wiklund, ny nationell samordnare.

Avgörande framtidsfråga

- Kompetensförsörjning är en avgörande framtidsfråga för hela Västernorrland, inte minst när det gäller sjuksköterskor. En viktig del i utbildningen är möjlighet till bra VFU-placeringar. Vi har höga ambitioner om att lösa detta tillsammans, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) som initierade samtalet.

I våras hade Mittuniversitetet tillsammans med Region Västernorrland bekymmer att få fram tillräckligt med VFU-platser till studenterna.

- Att öka vår gemensamma förmåga genom samordning är högsta prioritet. Tillsammans med Mittuniversitetet och kommunerna lyckades vi tillfälligt lösa tillgången på VFU-platser, men det krävdes ett stort arbete med kortsiktiga lösningar. Vi behöver sätta studenten i centrum och prioritera utbildningsplatser, för att klara det behöver vi ha en gemensam dialog om hur vi möter upp det här behovet över tid, säger Åsa Bellander.

Finansierar kliniska adjunkter

- Det har inte alltid varit enkelt, men samarbetet och dialogen går åt rätt håll. Mittuniversitetet har även beslutat att finansiera tre kliniska adjunkter under tre år med start nu i höst. De ska arbeta del av arbetet i klinisk tjänstgöring för att kvalitetssäkra och utföra handledning inom regionerna, berättar Anders Fällström rektor vid Mittuniversitetet.

En arbetsgrupp har tillsatts för att tillsammans lösa kompetensförsörjningen på lång sikt, den representeras av Mittuniversitetet, Region Västernorrland och Kommunförbundet. Under måndagens samling diskuterades gemensamma utmaningar, avtal, handledarrollen, adjunkter och utlokalisering.

Pågår mycket arbete

- Det pågår mycket arbete kring den här frågan nu, bland annat har kommunerna tillsammans med Region Västernorrland inrättat en ny tjänst med en länsgemensam VFU-samordnare. Samordnaren kommer administrativt samordna såväl kommunernas som regionens VFU-platser gentemot Mittuniversitetet och Umeå universitet, säger Carina Magnusson Kommunförbundet Västernorrland.

I en utredning som nyligen gjorts av regeringen ”Tryggare i vårdyrket” framkommer att lärosäten och vårdens huvudmän behöver arbeta tillsammans för att forma och möjliggöra VFU i omställningen för en nära vård.

Ny nationell samordnare

Hans Wiklund, universitetsdirektör vid Umeå universitet, deltog i dialogen och berättade om sitt regeringsuppdrag som nationell samordnare för fler VFU-platser i sjuksköterskeutbildningen.

- Det är av största vikt att stärka sjuksköterskeutbildningen och därigenom bidra till kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården, säger Hans Wiklund, som tidigare varit regiondirektör och regional utvecklingsdirektör i Region Västernorrland.

I det nationella samordningsuppdraget ska han bland annat:

  • Initiera och genomföra samordnande insatser för att fler VFU-platser och därmed fler utbildningsplatser ska finnas tillgängliga i sjuksköterskeutbildningen.
  • Stödja aktörerna i arbetet med att utveckla modeller för, och organisering av, VFU så att det blir möjligt för fler vårdgivare och verksamheter att ta emot studenter samt sprida goda exempel.
  • Analysera den nuvarande ordningen för samarbete om VFU-platser för att avgöra om den bör förändras och, i så fall, lämna förslag på förändringar, och lämna nödvändiga författningsförslag.

Måste höja ambitionsnivån

- Vid mötet framgick det med all tydlighet att regionledningen och Mittuniversitets ledning liksom alla kommuner i länet har viljan att öka tillgången på VFU-platser och därigenom möjliggöra fler platser på sjuksköterskeutbildningen. Det är mycket bra. Men vi är i ett läge där sjukvårdshuvudmän och lärosäten måste höja ambitionsnivån. För att möta hälso- och sjukvårdens framtida behov behöver Sverige fler VFU-platser och fler utbildningsplatser för sjuksköterskor än idag, och expansionen behöver ske snabbare, utan att göra avkall på kvaliteten, avslutar Hans Wiklund.

Tryggare i vårdyrket: Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska - Regeringen.se.


Tillbaka till toppen