Bra bemötande inom den psykiatriska vården

2022-10-04 12:03

De flesta patienterna inom psykiatrin upplever att de får en bra vård och ett bra bemötande. Samtidigt önskar många patienter ökad kontinuitet och bättre tillgång till information.

Det visar Nationell patientenkät psykiatri som publiceras av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Totalt 27 000 patienter inom den psykiatriska vården i Sverige har svarat på frågor om sina erfarenheter.

I Region Västernorrland deltog närmare 800 personer inom verksamheterna barn- och ungdomspsykiatri (Bup) öppen och sluten vuxenpsykiatri samt rättspsykiatrisk klinik (RPK).

En majoritet av patienterna har ett bra helhetsintryck av den vård de fått – även om det skiljer sig åt mellan olika vårdområden.

Bups patienter mest nöjda

Mest nöjda är patienter och närstående inom barn- och ungdomspsykiatrin. Helhetsintrycket för patienter vid Bup i Västernorrland har ett värde på 71,9 mot 70,3 i riket som helhet. Värdet baseras på flera frågor och är inte procent.

- När man väl får en vårdkontakt är vår uppfattning att man i de allra flesta fall är mycket nöjda med det bemötande och den vård man erbjuds, säger Mats Gidlund, verksamhetschef, barn- och ungdomspsykiatrin, Region Västernorrland.

Drygt 60 procent av patienterna inom rättspsykiatrin i Västernorrland upplever att deras behov av vård är tillgodosedda vilket är en förbättring sedan tidigare mätning. Särskilt tillgängligheten får ett bra betyg och är högre än snittet i riket.

56 procent av patienterna inom vuxenpsykiatri slutenvård uppger att de skulle tala väl om avdelningen till någon i liknande situation.

Missnöje med väntetider

Även om majoriteten är nöjd med sin vård framkommer också förbättringsområden. Patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin är missnöjda med tillgängligheten och flera öppna svar berättar om långa väntetider. Detta är något som verksamheten arbetat aktivt med under de senaste åren. Bland annat har samtliga mottagningar i länet haft som uppgift att ta emot fler patienter under det senaste året. Alla har också arbetat med att frigöra mer tid, förbättrat struktur och flöden, gått igenom väntelistor samt prioriterat i väntelistor.

- Som exempel kan nämnas att mottagningen i Sollefteå idag når vårdgarantin gällande första besök och 86 procent när det gäller behandling inom 90 dagar, säger Mats Gidlund.

Inom vuxenpsykiatrin upplever patienterna att skriftlig vårdplan inte görs i tillräckligt stor omfattning. En del av förklaringen till det är att många patienter endast får sina läkemedel från psykiatrin och följs upp ungefär en gång per år. Då finns det ingen utsedd kontaktperson eller ansvarig läkare som kan göra en ”vårdplan”. Verksamheten har generellt blivit bättre på att göra skriftliga vårdplaner på senare tid men det finns fortfarande ett stort förbättringsutrymme.

- Det har genomförts utbildningsinsatser och det pågår en dialog i verksamheten om vikten av att göra en vårdplan för patienten. Vi kommer att behöva genomföra fler utbildningsinsatser löpande framöver, säger Hans Vikström, verksamhetschef, länsverksamhet vuxenpsykiatri, Region Västernorrland.

Mer information

Här hittar du SKR:s nyhet och länkar till Nationell patientenkät psykiatri.

Fakta

Nationell patientenkät är ett sätt att uppmärksamma patientens röst och upplevelse av vården. Resultaten kan identifiera områden för förbättring men även belysa områden som patienten upplever som positivt.


Tillbaka till toppen