Ett nyfött barn inlindad i en filt i sin mammas famn. Sveriges kommuner och regioners logotyp i högra hörnet.

Bra betyg när kvinnorna bedömer mödrahälso- och förlossningsvården i Västernorrland

2022-03-10 13:34

Närmare 4 000 kvinnor i Västernorrland har hittills delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande.

Sedan december 2020 ges alla gravida och nyblivna mödrar en möjlighet att dela sina upplevelser av den egna hälsan och vården under graviditet, förlossning samt tiden därefter genom att svara på graviditetsenkäten. Ett år efter lanseringen har drygt 172 000 svar inkommit från kvinnor i hela landet och 3 864 av svaren kommer från Västernorrland.

Rekommenderar vården i Västernorrland

Resultaten visar att de flesta kvinnorna i Västernorrland har en positiv uppfattning om vården. 87 procent att de skulle rekommendera sin mödrahälsovård och 91 procent sin förlossningsavdelning, till någon annan som är gravid och ska föda barn. De allra flesta uppger även att de är trygga och har blivit bemötta med respekt.

Utvecklingsområden finns

Graviditetsenkäten visar även att det finns utvecklingsområden. I Region Västernorrland anser exempelvis 33 procent av kvinnorna att de inte vet var de ska vända sig för fysiska besvär efter graviditet och förlossning och 24 procent vet inte var de ska vända sig med sina psykiska besvär.

Även eftervården med bland annat amningsstöd är ett utvecklingsområde som bekräftas genom graviditetsenkäten. 

– Graviditetsenkäten visar att vi har en fin verksamhet där våra medarbetare verkligen gör ett gott jobb för kvinnorna. Men, vi ser också att det finns glapp i vårdkedjan och där har vi ett förbättringsarbete att göra, säger Helena Dalin, verksamhetschef för kvinnosjukvården.

Här ger graviditetsenkätens resultat nya och fördjupade insikter att arbeta vidare med, både regionövergripande och på enhetsnivå.

– Utvecklingen går mer mot en individanpassad vård, där kvinnan själv är med och styr efter sina behov och önskningar. Resultaten ger oss verktyg att anpassa våra arbetssätt, fortsätter Helena Dalin.

Lätt att kontakta barnmorskan

86 procent har ansett att det är lätt att komma i komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården och 87 procent är nöjda eller mycket nöjda med hur deras behov har blivit tillgodosedda.

– Det är glädjande att kvinnorna upplever att vi är lätta att nå, att vi har en god tillgänglighet och att vi gör ett gott jobb, säger Carin Nilses mödrahälsovårdsöverläkare.

Frågan om involvering av partner/närstående tycks ha en tydlig koppling till pandemin där partnerns delaktighet varit begränsad på grund av restriktioner. Där har verksamheten försökt att hitta nya arbetssätt. Exempelvis har ett antal enheter i mödrahälsovården haft digitala gruppträffar i föräldraskapsstöd.

– Vi har lärt oss mycket under pandemin. Våra traditionella besök och arbetet med föräldrastödsgrupper bör kompletteras med digitala alternativ. Vi bor i en region där avstånden ibland kan vara ett problem. Då behöver vi hitta nya lösningar, säger Carin Nilses.

Information om Graviditetsenkäten

Gravida och nyblivna mammor i hela Sverige har sedan december 2020 erbjudits att besvara graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelse av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. graviditetsenkäten kan besvaras via 1177.se vid tre tillfällen, då kvinnan;

  • är i cirka graviditetsvecka 25 (Graviditetsenkät 1)
  • fött barn för cirka åtta veckor sedan (Graviditetsenkät 2)
  • fött barn för cirka ett år sedan (Graviditetsenkät 3)

Under perioden 1 december 2020 – 30 november 2021 har över 300 000 enkäter skickats ut, och drygt 172 000 svar inkommit från över 125 000 olika kvinnor. Svarsfrekvensen har på nationell nivå varit mellan 52 och 57 procent beroende på enkätdel.

Graviditetsenkäten genomförs inom ramen för den överenskommelse som regeringen och SKR har om kvinnors hälsa och förlossningsvård.

SKRs samlingssida för graviditetsenkäten


Tillbaka till toppen