Ordförandeklubba ligger på ett bord

Budget 2023 samt ekonomisk plan för 2024–2025

2022-11-30 16:03

Den ekonomiska situationen i omvärlden gör att Region Västernorrland inte klarar att hålla en budget i balans under de kommande två åren. Under onsdagen beslutade fullmäktige att godkänna ett budgeterat underskott med minus 380 miljoner nästa år och minus 319 miljoner för 2024.

Stor påverkan av inflationen

De negativa ekonomiska förändringarna för landets regioner och kommuner har kommit snabbt och förväntas slå igenom fullt ut 2023. Utifrån gällande avtal skall bland annat pensionerna värdesäkras och för Region Västernorrland innebär det en kostnadsökning med omkring 500 miljoner 2023 och 2024 jämfört med tidigare ekonomisk plan.

- Vi kommer från tre ekonomiskt goda år på grund av statliga stödåtgärder under pandemin och att vi inte kunnat bedriva all vård på rätt nivå under densamma. Nu ser vi och alla andra regioner i Sverige en helt annan ekonomisk utveckling de närmsta åren. Framför allt till följd av inflationens stora påverkan på pensionskostnaderna, till det kommer ytterligare inflationseffekter på till exempel livsmedel och drivmedel, säger ekonomidirektör Dick Rytterdahl.

Speciella omständigheter

Det budgeterade underskottet 2023 skall återställas över en femårsperiod. 2024 års budgeterade underskott planeras att återställas genom tillgängliga medel i befintlig resultatutjämningsreserv, 253 miljoner kronor samt del av 2022 års prognostiserade avsättning till resultatutjämningsreserven.

- Under mina år som politiker har jag aldrig varit med om att lägga en budget i obalans, men det är väldigt speciella omständigheter idag som kräver särskilt ansvarsfulla åtgärder. Vi behöver ha fokus på förbättringsarbete och utveckling, där hushållning med befintliga resurser är nödvändigt. Nya behov i våra verksamheter ska främst tillgodoses genom effektiviseringar och omdisponeringar, samtidigt måste förutsättningar skapas för att leverera i kärnuppdragen, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

Kompetensförsörjning och bemanning

Den ekonomiska utmaningen för hälso- och sjukvården är bland annat starkt påverkad av problematiken kring kompetensförsörjning och bemanning.

- Personalen är regionens viktigaste tillgång. En kombination av förbättrade löner, arbetsmiljö och mer egen personal är tre nyckelfaktorer för att lyckas behålla befintliga medarbetare och samtidigt rekrytera nya. En grundförutsättning är att vi gör detta i nära samverkan med personalen och tillvaratar deras erfarenhet, kunskap och förslag på ett bättre sätt än tidigare, säger Glenn Nordlund.

Budgeten i korthet:

För länssjukvårdsområde psykiatri- och habilitering föreligger det fortsatt behov av ekonomiskt tillskott för år 2023 för att, i avvaktan på uppbyggnaden av Barn- och ungdomsentrén, upprätthålla tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Folktandvårdens ekonomiska situation är stabil men det föreligger fortsatta svårigheter med kompetensförsörjning och tillgänglighet. För kommande år har dock extra medel tillförts barn- och ungdomstandvården. Till detta kommer 5 miljoner för investering i en mobil tandvårdsklinik.

Fastighetsinvesteringarna uppgår under 2023 till totalt 403 miljoner, däribland ny hälsocentral i Själevad, samt om- och tillbyggnad av rättspsyk i Nacksta. Investeringar i inventarier och utrustning, primärt inom hälso- och sjukvården, uppgår till 167 miljoner, däribland en robot för kirurgi.

Regionala utvecklingsnämnden bedöms klara sitt uppdrag inom tilldelade medel. Kollektivtrafikens kostnadsutveckling är dock en osäkerhetsfaktor i budgeten kopplat till utvecklingen för Norrtåg och kostnaderna för drivmedel.

Budget och ekonomisk plan (pdf)


Tillbaka till toppen