Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Coronapandemin – hur ser den politiska ledningen i Region Västernorrland på läget?

2020-03-23 15:27

Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande (S) svarar på frågor kring den situation vi har och det arbete som görs i Region Västernorrland:

Hur tänker du kring nuläget, med en pandemi som riskerar att slå hårt mot Sverige och även Region Västernorrland?

- Den situation som råder med coronapandemin påverkar oss alla och griper in i våra liv på ett eller annat sätt. Det påverkar oss som individer med en känsla av oro för vår egen eller anhörigas hälsa. Den drabbar oss som patienter när planerade vårdinsatser kanske skjuts på framtiden. Det påverkar näringsliv och föreningsliv med konsekvenser för både företagare och anställda. Vi står helt enkelt inför en situation som få av oss har varit med om och som kräver insatser från oss alla - inte minst för att hjälpas åt att minska smittspridning. Eftersom situationen påverkar oss alla så behöver vi hjälpas åt. Jag är imponerad över alla de initiativ som kommer från såväl privatpersoner som näringsidkare med erbjudanden att hjälpa till med olika saker.

Hur förbereder sig Region Västernorrland för att möta utmaningarna?

- Inom ramen för det ansvar som Region Västernorrland har för hälso- och sjukvård görs nu varje dag insatser för att förbereda vår organisation så att vi på ett så bra sätt som möjligt kan möta coronaviruset i just vårt län. Arbetet bygger på den höga kompetensen och viljan hos våra fantastiska medarbetare att lösa den utmaning som vi står inför. I detta följer vi noga de direktiv som kommer från ansvariga myndigheter. Vi tar samtidigt del av den utveckling och de åtgärder från andra regioner i vårt land som har fått en tidigare och kraftfullare påverkan än vad vi har för tillfället.

- Även i vårt uppdrag kring regional utveckling sker förberedelser, där vår förvaltning prioriterar och även tidigarelägger utbetalningar av företagsstöd och har en dialog med våra lokala företag om det är så att nuläget gör att de inte kan leva upp till sina åtaganden enligt stödansökan.

Vad är viktigast i nuläget för Region Västernorrland som organisation och kanske framförallt den politiska nivån av organisationen?

- Vi behöver säkra att våra verksamheter har förmågan att hantera läget under en längre tid. Samtidigt som vi hanterar akuta situationer, behöver vi redan nu se framåt och säkerställa att vi bygger uthållighet i krisarbetet. I detta läge är det därför viktigt att vi på den politiska nivån i regionen ser nödvändigheteten att skapa förutsättningar för våra medarbetare som kämpar dygnet runt, att kunna fokusera på det som är viktigast just nu. Därför behöver vi politiskt samla oss i så stor utsträckning som möjligt och lägga en del meningsskiljaktigheter åt sidan för en tid.

Gör ni några särskilda förberedelser på den politiska nivån inom Region Västernorrland?

- För oss politiker i regionen är det viktigt att vi ser till att vi har beslutskraft och vi ser därför över våra mötesformer både för att minska smittorisk men även i det fall flera av våra förtroendevalda skulle bli sjuka. Om läget skulle förändras radikalt och den ordinarie politiska beslutsorganisationen inte skulle räcka till för att fatta nödvändiga beslut i ett krisläge har jag som ordförande mandat att aktivera en särskild krisledningsnämnd.

- Som ordförande i regionstyrelsen står jag i regelbunden kontakt med regiondirektören för att löpande värdera läget. Det handlar om att få en samlad bedömning och fånga upp behov av politiska beslut och åtgärder. I dessa avstämningar har så här långt bedömningen varit att det inte finns behov av att aktivera den särskilda krisledningsnämnden.

- Från regionstyrelsen så har vi mycket stort förtroende för det arbete som görs av alla medarbetare inom Region Västernorrland i detta svåra läge.