Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Maria Meidell, ordförande i Etiska rådet ger sina råd om etiska frågor i vården

Covid-19 väcker många etiska frågor

2020-05-15 11:56

Genom coronapandemin är vården i ett extraordinärt läge, där svåra medicinska beslut behöver tas och etiska principer kommer i fokus. Fd chefläkare Maria Meidell, ordförande i Etiska rådet, vill därför ge råd om förhållningssätt i vårdens verksamheter utifrån ett etiskt perspektiv.

Kan du beskriva det aktuella läget i den situation som sjukvårdspersonal befinner sig i just nu?

- Ett av mina barnbarn har nyligen börjat skriva dagbok om det vi upplever och häromdagen sa hon till mig att det vi nu är med om kommer man att läsa om i historieböckerna sen. Med det vill jag säga att vi är i ett läge som ingen tidigare varit med om eller kunna förutse där vi i nom vården måste fatta många beslut, i en del fall oprövade beslut, utan att veta exakt vilka konsekvenser det kan få. Då är det naturligt att det finns en rädsla för att göra fel.

Stor omställning

- I Region Västernorrland har vi lyckats plana ut kurvan och därför inte hamnat i en situation där vi har behövt göra så skarpa prioriteringar mellan patienter, men rädslan och oron inför att kanske hamna där finns ändå. Det har varit en stor omställning, men ju längre tiden går desto mer kunskap om sjukdomen får vi och det gör att vi blir tryggare och kan jobba mycket bättre.

Vad är etisk stress?

- Etisk stress är det vedertagna namnet, men egentligen handlar det om två begrepp -etik och moral. Etik är det teoretiska, filosofiska och moral det vi gör utifrån vår personliga etiska kompass. Som sjukvårdspersonal kommer man att möta svårt sjuka och döende patienter i betydligt större omfattning än tidigare och oftare tvingas inse att de kända och vanligtvis effektiva behandlingsmetoder vi kan erbjuda inte ger den bot eller lindring vi eftersträvar. Coronapandemin kommer i vägen för det man vill göra och det man tycker och känner är rätt. När vi inte kan kontrollera den ovana situationen kan det skapa moralisk stress och frustration som gnager hos både medarbetare, äldre och anhöriga. Men vi är alla olika och reagerar på olika sätt.

Vilka konkreta råd vill du ge till de som känner oro eller stress?

- Prata med varandra, att ha ett öppet arbetsklimat är otroligt viktigt. Det kan vara samtal med arbetskamrater eller en chef, sjukhusprästen eller regionhälsan. Då kommer man att förstå att det man känner varken är fel eller onormalt. Etisk/moralisk stress hos vårdpersonal kan också lindras genom vetskap om att svåra beslut fattas på goda grunder, utifrån etiskt väl underbyggda principer och inte sker godtyckligt. Även vi i Etiska rådet kan fungera som bollplank.

Etiska principer:

  • varje individ inom vården skall bemötas med respekt för människovärdet,
    en bedömning görs av personens förmåga och möjligheter utifrån principerna om att göra gott respektive inte skada, använda de rutiner som finns för att tillförsäkra att bedömningarna görs med delaktighet och tydlighet och att information ges till alla berörda.
  • Enligt människovärdesprincipen får tillgången till vård inte styras av ålder men med den kunskap vi har vet vi att personer med hög biologisk ålder (till skillnad från kronologisk ålder) inte har samma möjligheter att vare sig klara av eller återhämta sig efter intensivvård.
  • Nyttoprincipen – att göra gott och inte skada – ger utifrån detta stöd för att i vissa fall avstå från att inleda intensivvård. Genom att göra korrekta bedömningar, ta hänsyn till patientens biologiska ålder och patientnyttan kan vi prioritera patienter där nyttan är störst och på så sätt även följa behovs- och solidaritetsprincipen.

Etik under coronapandemi

Region Västernorrlands Etiska Råd

Kontakta Etiska rådet om du har frågor:

Etiska rådet
Närvården, Södra vägen 3-5
871 82 Härnösand
E-post: etiska-radet@rvn.se