Jonas Boström, samt surfplatta med händer.
Projektledaren Jonas Boström tror att piloten som utfördes i Indal-Liden kan bli ett underlag för det fortsatta arbetet med vård och omsorg på distans i Västernorrland.

Test med surfplattor för digitalisering av vård och omsorg

2022-12-20 14:57

Ett digitalt stöd i vården genom en egen surfplatta med uppkoppling mot regionens hälsocentral är ett koncept som har provats i ett pilotprojekt i Sundsvalls kommun. Nu utvärderas det och skapar ringar på vattnet.

- Vård och omsorg på distans med hjälp av den digitala tekniken är ett viktigt verktyg för att möta de ökade behoven och de minskade resurserna i sjukvården, säger Jonas Boström som varit projektledare för pilotprojektet Digital God och Nära vård i Indal-Liden.

Svårt att hitta deltagare

Under året som gått har hemtjänsten, hemsjukvården, rehab och hälsocentralen i området Indal-Liden haft möjlighet att erbjuda en digital plattform till sina patienter. Det har handlat om kommunikation, men också uppföljning av olika parametrar som blodtryck, vikt och blodsocker.

Det övergripande syftet med projektet har varit att utveckla nya arbetssätt kring distansvård och samarbetsformer mellan kommunens vård- och omsorgsverksamhet och primärvården.

Det visade sig dessvärre vara tufft att hitta deltagare.

- Det berodde bland annat på att många av vårdtagarna i området var för sköra och i en del av livet där detta med att ta in ny teknik kändes främmande, säger Jonas Boström.

Men de som valde att delta i projektet gav positivt gensvar.

- En deltagare berättade att hen hade mycket lättare att komma ut på sina dagliga promenader, eftersom hen hade chattkontakt med en sjuksköterska på hälsocentralen, som pushade på, säger Jonas Boström.

Möjlighet för flera verksamheter

Projektet avrapporteras nu till ledningen för vård- och omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun och blir ett underlag för det fortsatta arbetet med vård och omsorg på distans, som bara är i sin linda.

- Piloten i Indal-Liden har givit ringar på vattnet där flera andra verksamheter har sett möjligheter med denna typ av digitalt stöd för video, chatt och annat via en säker kanal. Det finns också tankar på att utveckla andra spår i processer som rör exempelvis en tryggare hemgång från sjukhus, säger Jonas Boström.

Pilotprojektet har genomförts som en del av satsningen på god och nära vård i Västernorrland, vars grundpelare är att vården ska utföras närmare varje individ vilket kan möjliggöras bland annat genom nya digitala verktyg.

Likaså är samverkan mellan kommunen och regionens verksamheter grundförutsättning.

Arbetet fortsätter

Lillemor Olofsson är enhetschef för hälsocentralen i Liden och även primärvårdens samordnare för nära vård i område Sundsvall-Ånge.

- Även om det har varit svårt att hitta deltagare för just det här projektet betyder det inte att behovet inte finns. Att digitalisera delar av vården är en stor omställning, både för våra innevånare och för våra medarbetare. Vi kan inte räkna med att vi når hela vägen fram på ett projekt, säger hon.

Omställningen till god och nära vård fortsätter med en strukturerad metod som även omfattar digitaliseringen.

- Arbetet fortsätter under nästa år och det pågår redan nu flera aktiviteter i omställningsarbetet till nära vård, säger Lillemor Olofsson.

 


Tillbaka till toppen