Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Elnätsanalys: Västernorrland i topp

2021-03-25 15:14

Som ett led i Region Västernorrlands satsningar på länets industri har en regional elnätsanalys tagits fram. Syftet är att långsiktigt stärka tillgången på hållbar energi, möjliggöra för nyetableringar i länet samt mobilisera för framtiden.

De senaste månaderna har effekt- och kapacitetsfrågan åter varit högaktuell fråga. I södra Sverige vittnar flera larmrapporter om industrier inte får tillräckligt med effekt och att byggnadsprojekt behövt skjutas på framtiden. Samtidigt i norr, är situationen en annan. Ny elintensiv industri formligen poppar upp i Norrbotten. Satsningarna på Northvolt, H2 Green Steel och Hybrit är bara några exempel. Fördelen med att göra sådana etableringar i norra Sverige är exempelvis tillgången på grön el. I mitten finns Västernorrland med stora kraftresurser.

- Västernorrland har god tillgång på el från både vatten- och vindkraft. Den regionala elnätsanalysen visar att länet är en av de största förnyelsebara elproducenterna i landet och har näst mest vindkraft idag, vilket är jättebra, vi har en god kapacitet idag. Inför framtiden skulle vi behöva mobilisera kring hur vi långsiktigt ser till att säkra att stamnätet levererar förbi viktiga knytpunkter för Västernorrland, säger Sara Nylund (S) ordförande i regionala utvecklingsutskottet.

Klimatomställning till fossilfritt

Industrin i Västernorrland är idag den enskilt största användaren av vår elkapacitet i länet. Drygt sjuttio procent av länets el används av industrin. Enligt rapporten är det också industrin som förväntas öka sin elanvändning mest. Ökningen förväntas bero på Västernorrlands goda tillgång till grön el, vilket är attraktivt för ny elintensiv industri. Idag är Västernorrland det län som ligger på andra plats sett till industrins elanvändning nationellt och prognosen är inte att det är vår nuvarande industri som förväntas bidra till ökningen.

- När vi pratar om el ska vi ha med oss att det är en oerhört snabbrörlig bransch. Den regionala elnätsanalysen som vi har tagit fram på uppdrag av Region Västernorrland är baserad på februari 2021 men bilden kommer att förändras snabbt, säger Claes af Burén vid WSP.

Elnätsanalysen listar fyra utmaningar för fortsatt god effekt och kapacitet:

  • Långa tillståndsprocesser
  • Markkonflikter
  • Intäktsreglering
  • Otydligheter i befintliga och framtida regelverk

Västernorrland har en fortsatt god och ökande elkapacitet tack vare utbyggnad av vindkraftsproduktionen. Här ligger Västernorrland i topp i Sverige.

Nätet är en utmaning

Kombinationen av ökat behov och att elnätet börjar komma till åren gör det aktuellt med utbyggnad i vårt område. Det pågår en mängd olika projekt och en rad av dem går genom Västernorrland.

- Västernorrland behöver ha bra anslutningspunkter på transmissionsnätet för det kommer att påverka länets konkurrenskraft och sysselsättning framåt. Här krävs att många aktörer är med så vi kan lyfta länets behov. En intressant idé som analysen föreslår är att skapa ett regionalt elnätsråd och samordna strategier, planer och insatser på ett gynnsamt sätt. Vi vet att när Västernorrland samverkar är vi starka, säger Sara Nylund (S) ordförande regionala utvecklingsutskottet.

Regionala elnätsanalysen i korthet

  • Ur nationell synvinkel har Västernorrland en gynnsam position kring resurs och kapacitet inom elområdet, till skillnad mot andra län som i prognoser visar på brist.
  • Sett till elproduktion i Sverige är Västernorrlands län Sveriges sjätte främsta elproducent.
  • Vattenkraften står för omkring 80 procent av länets elproduktion
  • Det kraftslag som förväntas öka mest i Sverige är vindkraften. Västernorrland ligger redan idag i topp bland länen i Sverige med en produktion på 2,2 TWh år 2018.
  • Den sektor som förväntar öka sin elanvändning mest framåt är industrin. Prognoser visar att industrin nationellt kommer att öka sin elanvändning från dagens cirka 50 TWh till mellan 80-100 TWh.

Den regionala elnätsanalysen är framtagen med finansiering från Tillväxtverkets satsning på Smart industri och Västernorrlands projekt Smart industri 2.0.

Regional elnätsanalys (pdf)