EU-flagga

Europaforum norra Sverige har antagit två nya positionsdokument för att bevaka norra Sveriges intressen

2023-02-09 14:38

De två positionerna gäller dels EU-kommissionens förslag på ett nytt direktiv om rening av avlopp från tätbebyggelse, dels EU:s kommande plan för skogsövervakning.

Avloppsdirektivet kan få konsekvenser för kommunerna

Europaforums position kring avloppsdirektivet handlar om EU-kommissionens beslut att, inom ramen för EU:s gröna giv, revidera det över 30 år gamla direktivet om rening av avlopp från tätbebyggelse, även kallat avloppsdirektivet. Förslaget på revidering innehåller en rad olika skärpningar, inklusive striktare krav på hur avloppsreningsverk samlar upp och hanterar avloppsvatten. Eftersom förslaget får konsekvenser för kommunerna i norra Sverige har Europaforum Norra Sverige (EFNS), valt att lämna feedback till EU-kommissionen för att föra fram sina perspektiv vad gäller avloppsdirektivet.

EU:s plan för skogsövervakning bemöts tidigt i processen

Positionen om EU:s plan för skogsövervakning har tagits i ett tidigt skede. Under andra kvartalet 2023 väntas EU-kommissionens lagförslag om Skogövervakning och strategiska skogsplaner. Syftet är att övervaka och planera skogsskötsel över unionen med ett gemensamt regelverk. Europaforum norra Sverige har tagit ställning till det kommande lagförslaget i ett nytt positionspapper som lyfter vikten av skogsägares och skogsförvaltares egna bedömningar, vikten av diversifierade skogslandskap och behovet av ökad kunskap och forskning om framgångsrik skogsförvaltning.

Läs mer om de två postionerna på Europaforum norra Sveriges webbsida:

Europaforum Norra Sverige tar ställning till EU:s nya avloppsdirektiv – Europaforum

Europaforum norra Sverige har antagit position om EU:s kommande plan för skogsövervakning – Europaforum

Europaforum norra Sverige

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett politiskt nätverk som samlar Sveriges fyra nordligaste regioner för att tillvarata norra Sveriges intressen i frågor med en tydlig EU-dimension. Forumet för fram norra Sveriges ståndpunkter med en gemensam röst. Det som gör nätverket unikt är EFNS förmåga att samverka över partigränser mellan aktörer på lokal, regional, nationell och EU-nivå och i syfte att gynna norra Sveriges intressen i EU-politiken.

Målen med det gemensamma påverkansarbetet genom ENFS är att:

  • Säkerställa att norra Sveriges intressen tillvaratas när EU utformar politik
  • Utveckla och bidra till ett gott flernivåstyre i EU och i Sverige
  • Föra EU-politiken närmare medborgarna i norra Sverige
  • Öka kunskap och medvetenhet om EU-politik i politiska organ i de fyra nordligaste regionerna

Tillbaka till toppen