Tre porträttbilder föreställande:ekonomidirektör Dick Rytterdahl, regiondirektör Åsa Bellander och regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S)
Ekonomidirektör Dick Rytterdahl, regiondirektör Åsa Bellander och regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S)

Flyttar fram beslut om slutgiltig regionplan och budget

2023-06-07 17:01

Regionstyrelsen beslutar att flytta fram frågan om att anta en slutgiltig regionplan med budget och ekonomisk plan för perioden 2024-2026 till senare i höst. Anledningen är den osäkra ekonomiska situationen.

Preliminär regionplan

Normalt brukar regionfullmäktige fastställa kommande regionplan på sitt möte i juni. Regionstyrelsen föreslår dock att fullmäktige då antar en preliminär regionplan och att styrelsen sedan återkommer till fullmäktige, senast i november, med underlag för beslut om den slutgiltiga regionplanen inklusive budget och ekonomisk plan för 2024-2026.

- Under dessa omständigheter med stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen, med bland annat hög inflation och ökade pensionskostnader är det inte rimligt att skynda fram en budget, utan då väljer vi att låta processen få ta mer tid, säger Glenn Nordlund regionstyrelsens ordförande (S).

Invänta besked kring statsbidragen

Ytterligare skäl för att flytta fram beslutet till november är vikten av att invänta besked kring statsbidragen till landets regioner för kommande år. Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i sin ekonomirapport visat på hur de generella statsbidragen är nominellt oförändrade sedan 2020. Sedan dess har värdet kraftigt urholkats, men inga besked finns om de kommer att höjas 2024. Eller 2025. Detta presenteras först i regeringens höstbudget.  

- Vi har självklart också ett eget ansvar för regionens ekonomi och där behöver vi tid för att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att hantera de underskott vi ser framför oss. Det är viktigt att den budget som antas och de åtgärder som kan bli aktuella får effekt, samtidigt som våra verksamheter ska fungera på ett säkert sätt för våra medborgare och medarbetare, säger Glenn Nordlund.

Klokt att vänta

Regiondirektör Åsa Bellander delar bedömningen att det är klokt att vänta med att fastställa regionplan och budget för kommande år utifrån den ekonomiska osäkerhet som nu råder.

- Den ekonomiska osäkerheten både när det gäller hur skatteprognoser och inflationens fortsatta utveckling ser ut men även höstens beslut på den nationella nivån påverkar naturligtvis våra förutsättningar, säger Åsa Bellander.

Behovet av planering ökar

Att beslutet om budgeten nu senareläggs innebär inte att verksamhetsplaneringen inför 2024 stannar av. Enligt ekonomidirektör Dick Rytterdahl ökar snarare behovet av planering utifrån den osäkerhet som råder beträffande såväl den ekonomiska utvecklingen i omvärlden som på vilket sätt och i vilken omfattning staten kommer att stötta sektorn.

- Den ekonomiska prognos som nyligen gjorts indikerar ett kraftigt ökat underskott jämfört med en redan i grunden negativ budget. En grundförutsättning för det fortsatta budget-och planarbetet är att klarlägga vilken kostnadsbas som är den rätta för verksamheternas givet de mål som satts upp, säger Dick Rytterdahl.

Han framhåller också att regionen måste vara oerhört försiktig med att dra på sig nya kostnader innan det är klart hur de ekonomiska förutsättningarna för kommande åren ser ut.

- Det finns givetvis ett behov att arbeta med de åtgärder som identifierats inom ramen för utredningen kring effektivare administration. Vi måste också jobba än mer aktivt med de kostnader vi redan i år faktiskt kan påverka.


Tillbaka till toppen