Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
En nybliven mamma håller sin bebis som är insvept i en vit filt.

Goda resultat för arbete med kvinnors hälsa

2021-05-03 08:00

Trots ett år av pandemi visar den nationella satsningen på Kvinnors hälsa och förlossningsvården goda resultat. De 22 miljoner kronor som Region Västernorrland fick under 2020 användes till flera insatser och ledde till förbättrade resultat.

I rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020” från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisas de drygt 400 insatser som regionerna gjort inom ramen för satsningen under det gångna året.

I Region Västernorrland har 21 insatser genomförts under 2020. Årets uppföljning visar på fortsatt goda resultat, trots att covid-19 har påverkat både verksamheterna och de kvinnor som haft kontakt med förlossning och mödrahälsovård.

Eftervårdsbesöken har ökat markant

Exempelvis syns en positiv utveckling vad gäller andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök på barnmorskemottagning efter förlossningen. Mellan 2015 och 2020 ökade andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök från 66 procent till 82 procent.

Goda resultat i många kvalitetsregister

Medlen har också använts till att förstärka vården för kvinnor med gynekologisk cancer. Som ett resultat av detta uppnår Region Västernorrland nu målet för ledtiderna enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF). Det betyder att mer än 80 procent av de kvinnor som behandlas för livmoderscancer och startar sin behandling inom utsatt tid. Där är vi klart bättre än rikets genomsnitt.

Ett annat positivt resultat är att andelen kvinnor som blöder mer än 1000 ml, både vid vaginala förlossningar och vid kejsarsnitt, har minskat till nivåer under riksgenomsnittet.

Resultatmässigt ses en tydlig minskning av mer omfattande bristningar, av grad 3 och 4, framför allt där sugklocka används. Förlossningsenheterna vid sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik är två av totalt sex förlossningsenheter i landet som även följer upp grad 2-bristningar.

Utökat stöd för kvinnor i Ådalen

Under 2020 har regionen fortsatt att utveckla ett nytt arbetssätt där mödrahälsovårdens uppdrag i Ådalen utökats. Arbetssättet innebär att mödrahälsovården där numera bemannas även kvällar och helger för att erbjuda ett utökat stöd till kvinnor i området.

– Vi arbetar med viktiga insatser för alla de kvinnor som väntar och föder barn i Västernorrland. Vi strävar hela tiden att utveckla verksamheten och det nya arbetssättet i Ådalen är ett exempel på det, säger Marju Dahmoun verksamhetschef för kvinnosjukvården i Region Västernorrland.

Många förbättringar

Dessutom har ytterligare insatser genomförts eller påbörjats i regionen:

  • En ökad bemanning av barnmorskor och undersköterskor inom förlossningsvården. Bemanningen ger en bättre arbetsmiljö och möjligheter för ökad närvaro och stöd vid förlossning.
  • Utbildningssatsning inriktad på att förebygga, diagnosticera, åtgärda och följa upp förlossningsbristningar
  • Fler läkar- och barnmorskeresurser inom gynhälsa och cancervård.
  • Förbättrad vårdkedja för blivande mödrar med psykisk ohälsa.
  • Förbättrade flöden inom abortvård och assisterade befruktningar, så kallad IVF-vård.
  • Ett bildbaserat föräldrautbildningsmaterial som med fördel kan användas för gravida de som inte förstår och pratar svenska så bra.
  • En nationell graviditetsenkät är lanserad och pågår till 2022. Med den vill regionerna fånga gravida och nyblivna mammors egna upplevelser av sin hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning.

Fakta om överenskommelsen

Sedan 2015 pågår en satsning på vården före, under och efter graviditet i en överenskommelse mellan SKR och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR, som sammanställer detta i en rapport till Socialdepartementet. Under 2020 fördelades 937 miljoner kronor till regionerna, av dem fick 22 miljoner till Region Västernorrland. Under 2021 kommer 32,5 miljoner att fördelas till Region Västernorrland.