Man i munskydd utomhus under pandemin

Hur påverkade pandemin folkhälsan i länet?

2022-11-30 11:06

I enkäten Hälsa på lika villkor har 7500 västernorrlänningar svarat på Folkhälsomyndighetens frågor om sin hälsa. De preliminära resultaten visar att folkhälsan i länet generellt sett inte försämrats jämfört med 2018 när den senaste större folkhälsoenkäten genomfördes.

Region Västernorrland har i år deltagit med ett extra stort antal personer i undersökningen och kan nu presentera preliminära resultat. Totalt har cirka 7500 personer i Västernorrland besvarat enkäten och för första gången finns personer 85 år och äldre representerade.

- Undersökningen är extra intressant i år eftersom vi kan jämföra hälsoläget före och efter pandemin. De preliminära resultaten från årets undersökning visar att både det allmänna hälsotillståndet och det psykiska välbefinnandet är i nivå med 2018 års mätning, säger Nina Nordin, folkhälsostrateg i Region Västernorrland.

Stillasittandet har ökat

Bland levnadsvanorna ses också att tobaksrökningen har fortsatt att minska och idag röker bara fem procent av länets invånare. Andelen som är tillräckligt fysiskt aktiva har ökat sedan år 2018, men samtidigt har också stillasittandet ökat. Den ökande trenden av personer med övervikt och fetma står sig och framför allt är det andelen som har fetma som ökat sedan senaste mätningen.

Fortsatta hälsoskillnader mellan män och kvinnor

I jämförelse med rikssnittet har Västernorrlänningen något bättre psykisk hälsa där färre har besvär med oro och ångest. När det gäller utsatthet för stress är siffran nära 20 procent lägre i länet jämfört med riket.

- Vi ser fortfarande ganska stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller hälsan. Kvinnor, och främst yngre kvinnor, är i högre grad besvärade av psykiska hälsoproblem som stress, sömnproblem och depression. Å andra sidan är deras hälsa bättre än männens när det gäller övervikt, tandhälsa och diabetes. Här kan vi se att männen generellt sett har sämre matvanor och i högre utsträckning ett riskbruk av alkohol, säger Jonas Englund, folkhälsoanalytiker i Region Västernorrland.  

Länets äldsta med i undersökningen

För första gången finns resultat om de allra äldsta i länets befolkning (85 år och äldre). I denna grupp har drygt åtta av tio ett gott psykiskt välbefinnande och generellt känner de mer tillit till andra människor jämfört med de yngre åldersgrupperna. Däremot är det bara fyra av tio som skattar sin hälsa som god eller mycket god och fyra av tio upplever lätta eller svåra besvär av ensamhet och isolering.

Mer resultat från undersökningen kommer publiceras i en rapport under våren 2023.


Tillbaka till toppen