Sjukhuset i Sundsvall.

IVO kräver fler vårdplatser vid sjukhuset i Sundsvall

2022-04-29 08:00

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kräver att det ska finnas minst 219 disponibla vårdplatser (exklusive vårdplatser inom barn-, psykiatri- samt kvinnosjukvård) vid sjukhuset i Sundsvall senast den 30 september. Annars riskerar regionen ett vite på 15 miljoner kronor.

- Vi delar bilden av de brister vid sjukhuset i Sundsvall som IVO lyfter i sin rapport bland annat kring återkommande överbeläggningar och bristen på disponibla vårdplatser. Grundproblemet är det ansträngda bemanningsläget som vi haft under flera år inom hälso- och sjukvården. Det pågår nu ett omfattande och prioriterat arbete på alla nivåer för att kunna öka bemanningen, säger regiondirektör Åsa Bellander, som även är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

IVO anser att regionen ska säkerställa att antalet disponibla vårdplatser vid Sundsvalls sjukhus (exklusive vårdplatser inom barn-, psykiatri- samt kvinnosjukvård) uppgår till minst 219. Detta är samma antal vårdplatser som regionen själva beslutat ska finnas på de berörda avdelningarna. I mars fanns det 170 disponibla vårdplatser.

Högt prioriterad fråga

- När det gäller beslutet från IVO har vi ingen annan uppfattning, alla vårdplatser som behövs ska finnas för våra invånare. Det pågår ett intensivt arbete med denna högt prioriterade fråga inom förvaltningen. Från den politiska nivån följer vi arbetet och är redo att fatta ytterligare beslut om det behövs för att kunna lösa frågan, säger Glenn Nordlund (S) regionstyrelsens ordförande.

Regiondirektör Åsa Bellander hoppas att de åtgärder som nu genomförs i verksamheterna skapar bättre förutsättningar för att kunna öka antalet vårdplatser.

- Det är självklart vår absoluta ambition och vilja att klara målet med 219 öppna vårdplatser. Vi är samtidigt medvetna om att det finns många utmaningar som vi tillsammans måste klara av för att lyckas, säger Åsa Bellander. 

Överbeläggningar har lett till vårdskador

IVO konstaterar att situationen med överbeläggningar har medfört allvarliga vårdskador samt risker för allvarliga vårdskador för patienter.

- Varje vårdskada är en för mycket. Jag kan bara beklaga de patienter som drabbats på olika sätt på grund av bristen på vårdplatser. Patientsäkerheten är alltid prioriterad och något vi tar på största allvar. Det är bland annat därför det gjorts en omfattande analys av patientsäkerheten inför sommaren för att vi ska kunna identifiera och åtgärda möjliga risker, säger Åsa Bellander.


Tillbaka till toppen