Ung kvinna i hotfull situation

Kvinnosjukvården bäst på att fråga om våld i nära relation

2023-06-01 09:50

I den nya statistik som redovisats är kvinnosjukvården i länet bäst i klassen på att identifiera våldsutsatta patienter. Även Ungdomsmottagningen frågar om våldsutsatthet i hög grad.

Att bli utsatt för våld i en nära relation påverkar hälsan i hög grad. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar är att identifiera våldsutsatthet för att kunna ge en vård med rätt stöd och behandling.

Verksamhetsdagar om våld i nära relation

När någon har tillfrågats om våld, och/eller informerats om dess påverkan på hälsan, ska detta redovisas i journalen, något kvinnosjukvården gör i hög utsträckning.

Kvinnosjukvården i Västernorrland hade gemensamma verksamhetsdagar 2021 om våldsutsatthet och våld i nära relation. Då togs det upp hur och varför det är viktigt att fråga, och även vad man som personal gör när patienter varit eller är utsatta för våld.

- När vi började ställa frågan om våld var det självklart att det även skulle journalföras. Vi har diskuterat detta mycket, hur man kan fråga på ett bra och respektfullt sätt och att det ska vara en naturlig del i vårt omhändertagande av patienterna, säger Helena Dalin, verksamhetschef kvinnosjukvården.

Bäst att fråga alla

För att kunna upptäcka om någon blir utsatt för våld bör alla patienter tillfrågas om våldsutsatthet och vissa verksamheter ska enligt ledningsbeslut göra det. De som ska fråga alla på rutin är primärvården, folktandvården, barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin.

- Det enda sätt vi har att mäta följsamheten till beslutet att fråga om våld på rutin är genom den statistik vi får ifrån angiven KVÅ-kod i journalen. Det är jättebra att kvinnosjukvården har inrättat rutiner för arbetssättet och jag hoppas att de kan inspirera andra till att göra detsamma. Det kanske är så att många ställer frågan men utan journalföringen har vi ingen möjlighet att se det, avslutar Maria Jakobsson, processledare för våld i nära relation.

Statistiken visar att frågan om våldsutsatthet ställs i hög grad till kvinnor, främst till yngre och medelålders. Det är dock viktigt att även fråga de äldre patienterna som kan ha många års erfarenhet av kränkningar, hot och våld i ett förhållande. Även männen ska tillfrågas i högre grad – här finns troligen ett stort mörkertal av utsatthet som påverkar hälsan.

 

 


Tillbaka till toppen