Patients hand med en infart och vårdpersonals händer med handskar ger läkemedel via infarten.

Många avvikelserapporter under sommarperioden

2022-11-02 10:59

Antalet avvikelserapporter som har med bemanning och vårdplatser att göra har ökat jämfört med tidigare år. Det visar rapporten ”Beläggningsgrad och avvikelserapporter i vården sommaren 2022” som nu är klar. Arbetsbelastningen har varit mycket hög på flera avdelningar som ofta eller nästan hela tiden vårdat fler patienter än det funnits vårdplatser för.

Rapporten är gjord av verksamheten för kvalitet och patientsäkerhet. Tf hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Norman säger att rapporten nu blir en viktig del i arbetet med förberedelser och planering.

- Överbeläggningar och utlokaliserade patienter ökar risken för vårdskador och försämrar arbetsmiljön. Vi har haft en sommar där många enheter och avdelningar belastats hårt så nu är det av högsta vikt att vi drar de lärdomar vi kan av rapporten och använder kunskapen i vårt dagliga arbete och inför kommande semesterperioder, säger Kjell Norman.

Hög beläggningsgrad

Kvalitet och patientsäkerhet har utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv tittat på beläggningsdata och avvikelserapporter kopplade till bemannings- och vårdplatssituationen. Data från 1 juni till och med 31 augusti från enheter som har egna vårdplatser samt akutmottagningarna är med i statistiken.

Högst beläggningsgrad har Kardiologen och Stroke Neurologi Rehabilitering i Sundsvall haft under perioden. Kardiologen hade en medelbeläggning på 137,1 procent, en maxbeläggning 192,9 och en lägsta beläggning på 92,9. Stroke Neurologi Rehabilitering hade en medelbeläggning på 137 procent, maxbeläggning på 207,1 och lägsta beläggning på 104,2 procent.

Medelbeläggning under perioden 2022-06-01—2022-08-31  Sundsvalls sjukhus Hjärtintensivavdelning (HIA) 106,4% Intensivvårdsavdelning (IVA) 79,6% Kardiologavdelning 137,1% Kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA) 119,8% Avd. 1 (infektion) 102,9% Avd. 2/24 (hematologi/njur-reuma-gastro-endo) 130,0% Avd. 7 (beroendeavdelning) 84,4% Avd. 12 (kvinnoklinik - BB/förlossning) 103,1% Avd. 13 (onkologi) 111,5% Avd. 14 (ortopedi) 114,3% Avd. 15 (kirurgi) 106,5% Avd. 23A (lungavdelning) 99,2% Avd. 26 (stroke, neurologi, rehabilitering) 137,0% Avd. 44 (barn) 87,7% Avd. 45 (neonatal) 56,5% Avd. 50 (psykos) 89,0% Avd. 51 (psykiatrisk intensivvårdsavdelning) 76,4% Avd. 52A (affektiv avdelning 103,0% Avd. 52B (affektiv avdelning) 85,3%  Sollefteå sjukhus Barnavdelning 44,7% Intensivvårdsavdelning (IVA) 80,9% Avd. 16 (kardiologi, invärtesmedicin) 104,2%  Örnsköldsviks sjukhus Barnavdelning 57,9% Gynekologisk avdelning/BB 65,9% IVA/HIA 69,5% Kirurgavdelning 96,8% Medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) 106,5% Ortopedavdelning 96,0% Avd. 1 (kardiologi) 98,8% Avd. 2 (njurmedicin, hematologi) 107,3% Avd. 3 (stroke, rehabilitering) 108,5%

Sett till hela sjukhusen hade Sundsvall en medelbeläggningsgrad på 105,5. Sollefteå hade 98,3 och Örnsköldsvik 94,4.

87 avvikelser beskriver någon form av skada

Totalt 366 avvikelserapporter har bedömts vara relaterade till sommarens vårdplatssituation.  2021 var motsvarande antal 241 och 2020 var antalet 98.

I 87 av den här sommarens avvikelserapporter är någon form av skada på patient beskriven, i många fall är skadan psykisk påverkan eftersom det är integritetskränkande att vårdas i korridor när exempelvis kateter eller blöjor behöver bytas.

I totalt 12 fall misstänks allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada. Kvalitet och patientsäkerhet utreder eller ska utreda dessa händelser tillsammans med verksamheterna enligt vanlig rutin för att hitta orsakerna. Utredningarna är inte klara men i fyra av de tolv fallen har misstanke stärkts om att vårdplatsläget och bemanning kan ha bidragit.

I 193 av avvikelserapporterna är påverkan på medarbetare beskrivet. Känslor av otillräcklighet och rädsla att göra misstag är exempel på det. Flera avvikelser beskriver att medarbetare inte hinner äta och att arbetsmiljön är oförutsägbar och slitsam.

Per Eriksson är regionöverläkare.

- Patientsäkerhetsrisker följer med en hårt pressad vård och regionen har under delar av sommaren inte nått upp till Socialstyrelsens definition av god vård. Trots ett stort antal avvikelser och beskrivna risksituationer har ändå inte avvikelserapporteringen visat många allvarliga vårdskador, säger Per Eriksson. Jag tror att det beror på medarbetarnas förmåga att anpassa sig och göra de prioriteringar som krävs trots svåra arbetsförhållanden. Varje vårdskada är dock en för mycket. 

Innehåll i avvikelserna

Några exempel på vad avvikelserna handlat om är ökad risk för smittspridning och brister i framkomlighet när patienter vårdats i korridorer. Ett fåtal avvikelserapporter handlade om att medarbetare missat att ge läkemedel eller givit fel läkemedel, dock utan att patienterna har kommit till skada. Exempel finns där palliativa patienter och deras anhöriga inte fått tillräckligt med vård och stöd.

Vidare handlar flera avvikelserapporter om svårigheter att vårda patienter med covid-19 då det saknades enkelrum. Försenade kontroller har medfört sena upptäckter av avvikande blodsockernivåer, blodtryck eller trycksår. Patienter har lagts in på platser där det saknats tillgång till syrgas vilket skulle kunnat riskera en fördröjning i en akut situation. Patienter som varit färdigbehandlade på akutmottagning har fått vänta många timmar på en vårdplats på avdelning.

Svårt utgångsläge

Region Västernorrland har som många andra svårt att bemanna alla tjänster och det blir särskilt tydligt i semestertider då medarbetarna ska få sin ledighet. I jämförelse med tidigare somrar har regionen i år haft svårare att hyra in personal.

- Det stod tidigt klart att sommarperioden skulle bli mycket svår ur ett bemanningsperspektiv. Vi gjorde riskanalyser och planerade utifrån de förutsättningar vi hade och hela sommaren har chefer och medarbetare försökt styra resurser dit de behövts bäst vid varje givet tillfälle, berättar Kjell Norman. Det som fungerat tar vi med oss till kommande somrar och det vi behöver förändra har vi nu större kunskap om. Att landet har brist på sjuksköterskor är inget vi löser i en handvändning, men vi kan bättre laga efter läge när vi har fakta att utgå ifrån.

Fakta

Avvikelse: Händelse som medfört eller kunnat medföra något oönskat.

Vårdskada: Lidande, kroppsligt eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade genomförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Allvarlig vårdskada: Vårdskada som är bestående och inte ringa eller som lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Chefläkarärende: En avvikelse där verksamhetschef har bedömt att det finns behov av utredning för att se om det är allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada och som kan leda till lex Maria anmälan.


Tillbaka till toppen