Mestadels glädje när regeringen beslutade om nationella infrastrukturplanen 2022-2033

2022-06-14 10:56

Måndag 13 juni höll infrastrukturminister Tomas Eneroth en pressträff där regeringens nationella infrastrukturplan för perioden 2022-2033 presenterades. För Västernorrlands del blev utfallet blandat.

Omständigheterna som omgärdat regeringens beslut om den nationella planen för transportinfrastrukturen har varit och är fortsatt svåra. Världen försöker återhämta sig från effekterna av pandemin samtidigt som Rysslands krig i Ukraina pågår. Det förändrade säkerhetspolitiska läget och hög inflation påverkar också.

- När vi tog del av Trafikverkets förslag i vintras blev vi oroliga att tidigare viktiga prioriteringar skulle komma att tas bort av regeringen, säger Henric Fuchs, infrastrukturstrateg, Region Västernorrland. Vi har inte tillgång till alla detaljerade underlag ännu men det verkar som att regeringen har säkerställt de tidigare planerade prioriteringarna i vår direkta och anslutande geografi, säger Fuchs.

Ostkustbanan viktig för utbyggd järnväg i hela landet

På måndagen presenterade regeringen den stora satsningen på fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm. Dessutom klargjorde infrastrukturministern att etappen Gävle-Kringlan också blir kvar i planen och att den ska genomföras i enlighet med sedan tidigare fastställd tidplan, jämfört med Trafikverkets förslag. Dessutom utökar regeringen satsningen på dubbelspårsetappen mellan Sundsvall-Dingersjö.

- Det är glädjande att regeringen beslutat om att tidigarelägga fyrspårsutbyggnaden söder om Uppsala, samt att utbyggnaden av den så viktiga etappen Gävle-Kringlan fortsätter enligt den ursprungliga planen, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S). Jag blir också lättad och glad av att infrastrukturministern tydliggör att lagt kort ligger samt att han så tydligt pekar ut Ostkustbanan som en av de centrala delarna av regeringens strategi för utbyggd järnväg i hela landet, säger Nordlund.

Utöver satsningarna på kustjärnvägen kom även godsstråket på övre Ådalsbanan med i planen. Just nu pågår en upprustning på Ådalsbanan mellan Nyland-Långsele som ska tillgodose näringslivets behov av godstransporter. Tack vare regional planering i samverkan med länets kommuner och näringsliv kommer också en vändslinga i Västeraspby byggas inom ramen för den nationella infrastrukturplanen.

- Vi skjuter till drygt 50 miljoner kronor från den regionala transportplanen för att påskynda utbyggnaden av vändslingan i Västeraspby, säger regionstyrelsens vice ordförande Sara Nylund (S). Vändslingan kommer stärka kopplingarna mellan inlandet och kusten, skapa bättre förutsättningar för transporter av råvaror och gods på kort sikt och skapa bättre förutsättningar för persontrafik på lite längre sikt, tillägger Nylund.

Mittbanan prioriteras och restider kortas

Även Mittbanan mellan Sundsvall-Ånge-Östersund-Storlien prioriteras i den nationella planen och regeringen avsätter cirka 800 miljoner kronor till kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder samt förbättrad säkerhet längs järnvägen där. Persontrafiken kommer gynnas av förkortade restider men även här kommer näringslivet gynnas.

- Mittbanan är en prioriterad järnväg som bara ökar i betydelse regionalt och nationellt men även internationellt, påpekar ordförande i Nämnden för hållbar utveckling, Hans Backlund (S). I och med att elektrifieringen av Meråkerbanan sammanfaller med investeringarna i triangelspår och satsningarna på en utbyggd hamn och en ny logistikpark i Sundsvall skapas ännu bättre förutsättningar för godstransporterna till och från länet, säger Backlund.

Viktiga vägsatsningar

Regeringen tillkännagav också flera viktiga vägsatsningar. E4:an i Gävleborg och i Skellefteå ska byggas om och förbättras men tyvärr prioriterades inte en ny E4 genom Örnsköldsvik i planen. Trafikverket hade föreslagit regeringen att bygga en ny E4 genom staden i det så kallade 10-procentsalternativet som dock hade krävt ett nytt riksdagsbeslut om utökade ramar alternativt en större omprioritering inom planen genom att ett eller flera andra objekt strukits eller flyttats framåt i tiden. Den föreslagna ombyggnationen av E14 mellan Sundsvall och Matfors kom inte heller med.

Planen bedöms positiv för Västernorrland

Den nationella infrastrukturplanen 2022-2033 omsluter totalt 881 miljarder kronor och arbetet med att ta fram underlag och att göra prioriteringar har tagit fyra år. Utfallet i den nationella planen blev till slut positivt för Västernorrland samt norra och mellersta Sverige i sin helhet. Regionstyrelsens ordförande reflekterar över det hårda arbetet som lagts ned av de förtroendevalda och tjänstemännen i nära samarbete med länets kommuner, näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och verk.

- Att påverka utfallet i en infrastrukturplan som omsluter 881 miljarder kronor är ingenting man gör ensam, det kräver uppslutning och samverkan samt att man talar med en gemensam röst, säger Nordlund. Vi har gemensamt åstadkommit en kraftsamling internt i Västernorrland samt tillsammans med andra regioner som i Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan och partnerskapet Mittstråket och över partigränser, tillägger han. Att vi har lyckats så väl inom samarbetet och samverkan inom infrastrukturområdet skapar än mer framtidstro och motivation till att jobba på ännu mer målmedvetet, avslutar Glenn.

Om du vill ta del av regeringens planbeslut i sin helhet hittar du mer information här:
Planbeslut (pdf)


Tillbaka till toppen