covidvirus, illustration i närbild

Nationell rapport om covid-19 från patientnämnderna

2022-11-14 11:58

Hälso- och sjukvårdens lärande om de konsekvenser och effekter som pandemin medfört kommer att pågå under lång tid framöver och patienternas egna berättelser och erfarenheter utgör därför en viktig kunskapskälla i det fortsatta patientsäkerhetsarbetet.

Med anledning av detta gjorde Sveriges samtliga 21 patientnämnder en rapport av de covid-19-relaterade klagomål och synpunkter som inkom under år 2020. Nu är en kortare uppföljning gjord som sammanfattar de covid-19 ärenden som inkommit under 2021. Genom denna uppföljande rapport presenteras en nationell bild av det som berättats i inkomna klagomål. Rapporten kan användas till att öka kunskapen kring hur hälso- och sjukvården nu och vid framtida pandemier kan förbättras för att tillgodose de behov och förutsättningar som patienter har.

Patientnämndernas gemensamma rapport om Covid-19 relaterade ärenden (pdf)


Tillbaka till toppen