Ordförandeklubba ligger på ett bord

Noterat från extra regionstyrelsemöte 9 maj

2022-05-09 14:55

Med anledning av Moderaternas beslut att lämna majoritetssamverkan med Socialdemokraterna och Liberalerna beslutade regionfullmäktige i slutet av april att regionstyrelsen ska utreda de politiska förhållandena i nämnderna, samt ordförandeskap och jämföra om dessa återspeglar respektive förhållanden i fullmäktige.

Under måndagen hölls ett extra styrelsemöte för att reda ut uppdraget i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen, 4 kap. 10 §, samt 6 kap. 21 §. Under styrelsemötet ställdes frågor av både juridisk och politisk karaktär. Vilka styr fram till valet? Vad sker med ordförandeposten i hälso- och sjukvårdsnämnden som Moderaterna har haft?

Under utredningen har det inte framkommit att några partier formellt har presenterat någon ny majoritet med minimum 39 mandat. Kvarvarande politiskt ledning med Socialdemokrater och Liberaler bildar således en minoritetsstyre med tillsammans 31 mandat och kommer att ta stöd av andra partier för att få majoritet i olika frågor.

Moderaterna som tidigare innehade ordförandeposten i hälso- och sjukvårdsnämnden speglar inte längre majoriteten. Då Lena Asplund (M) avsade sig sina uppdrag som ledamot och tillika ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, och M inte längre är med i majoriteten kan de inte heller leda nämnden. Moderaterna får nominera en ny ledamot till HSN och återbesätta denne från samma parti. Härtill ska kvarvarande politiskt styre nominera en ny ordförande för nämnden.

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige beslutar:

att de legala förutsättningarna för återkallande av förtroendeuppdrag enligt 4 kap. 10 § första stycket 2 KL inte är uppfyllda;

att de legala förutsättningarna för att välja nytt presidium enligt 6 kap. 21 § andra stycket i kommunallagen är uppfyllda avseende hälso- och sjukvårdsnämnden. Den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.

att de legala förutsättningarna för att välja nytt presidium enligt 6 kap. 21 § andra stycket inte är uppfyllda avseende övriga nämnder och regionstyrelsen.

att återkalla uppdragen för hälso- och sjukvårdsnämndens presidium; samt att förrätta nytt val av presidium för hälso- och sjukvårdsnämnden till och med 2022-12-31.

Ett extra fullmäktigemöte kommer att hållas på torsdag 12 maj.

Protokoll

När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 24 maj 2022.

 

 


Tillbaka till toppen