Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden 18 december

2018-12-21 13:16

Nämnden beslutade att anta projektplanen för att prova andra samarbetsformer för hälsocentralerna Junsele och Ramsele vilket bland annat innebär förändrade öppettider.

Hälsocentralerna i västra Ådalen har fått färre listade patienter under de senaste åren och har fortsatta problem med att rekrytera. För att kunna garantera en tillgänglig och patientsäker vård för invånarna behöver andra samverkansformer provas. Från första januari fram till sista maj 2019 kommer Hälsocentralerna i Junsele och Ramsele prova andra öppettider utifrån hur bemanning ser ut med läkare. Med stöd av digitaliseringsprojektet Digga Hälsocentral kommer det också att testas olika digitala lösningar, som till exempel vård på distans.

Hälsocentralernas och folktandvårdens månadsrapporter

Annri Thimstrand, tandvårdsdirektör, redovisade ett resultat för folktandvården på 8,2 miljoner kronor till och med november i år, att jämföra med 1,5 miljoner kronor motsvarande period i fjol. För helår 2018 prognostiseras ett nollresultat.

För Hälsocentralerna redovisade Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör, ett resultat på -34 miljoner kronor till och med november, vilket är 27 miljoner kronor bättre än motsvarande period i fjol. För 2018 prognostiseras ett negativt resultat på -30 miljoner kronor. Förbättringen beror till stor del på en resultatförbättring vi hälsocentralen Sollefteå och lägre kostnader för hyrpersonal.

Äldrevårdsmottagning

Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör lämnade förslag på beslut att samordningssjuksköterskornas roll och ansvar ute på hälsocentralerna ska tydliggöras och att deras uppdrag blir en del i äldre-mottagning.

Utifrån de resurser som finns idag vid Hälsocentralerna så går det inte att avdela för en separat mottagning för äldre utan den behöver integreras i övrigt teamarbete. Den regiondrivna primärvården har därför, med stöd av verksamhetsutvecklare inventerat hur bemanning och arbetssätt utifrån de mest sjuka äldre och kronikers behov ser ut inom länet. Utvärderingen visar att samordningssjuksköterskan roll ute på hälsocentralerna idag är omfattande och för att äldre ska prioriteras måste rollen förtydligas

Utveckling av Österåsens hälsohem

Vid nämndens sammanträde den 25 januari 2018-01-25 togs beslut att utveckla verksamheten på Österåsen samt ett uppdrag att utarbeta en genomförandeplan för detta. Det har nu anställts en ny verksamhetschef vid Österåsen som började arbeta första september i år. I samverkan med medarbetare och folkhälsoenheten har det tagits fram en genomförandeplan för åren 2019 – 2022. Handlingsplan ska utarbetas för varje år med åtgärder utifrån genomförandeplan.

Här kan läsa mötesprotokollet i sin helhet när det är signerat och klart.