Elina Backlund Arab, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (S)

Noterat från hälso- och sjukvårdsnämnden 25 augusti

2022-08-26 14:26

Ny politisk samverkansstruktur, handlingsplan för ökad patientsäkerhet och införande av vårdlots var några av de ärenden som beslutades vid hälso- och sjukvårdsnämndens möte.

Det nuvarande samverkansorganet, SocialReKo, upphör att gälla vid årsskiftet och ersätts av HälSam (Hälsosam samverkan). Denna inkluderar även skolans politiska representanter. Förslaget innehåller även en beskrivning av uppdraget för den politiska nivån, representationen och hur kopplingen till huvudmännen ska se ut.

- Att utveckla samverkan i länet är bland det viktigaste vi gör och det här är ett bra sätt att tydliggöra det. Samverkansmodellen är ett politiskt övergripande forum med representation från regionen, socialtjänsten i alla kommuner samt skolan. Det ingår även tre strategigrupper för extra fokus på målgrupperna barn och unga, vuxna samt äldre, något jag tror kan få positiv effekt på alla nivåer, säger Elina Backlund Arab, S, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ny handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Den nya handlingsplanen bygger på Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Inom regionen behöver ytterligare insatser göras inom det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Nämnden beslutade att anta den nya planen för hälso- och sjukvården samt tandvården för åren 2022–2024. Planen ska årligen revideras och en ny handlingsplan ska tas fram vart fjärde år i samband med att regionplanen fastställs. Den nya handlingsplanen ersätter nuvarande patientsäkerhetsplan.

Revision av nämndens arbete

Regionens revisorer har lämnat sin årliga och återkommande granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet. Rekommendationerna från revisionen tar sin utgångspunkt i tre punkter:  

• Säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar

• Säkerställa en fortsatt utveckling av processen för den interna kontrollen

• Förtydliga uppgifterna om sin förvaltningsorganisation

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit fram ett svar till revisorerna där man bemöter och ger förslag på aktiviteter för att säkerställa och förtydliga enligt önskemål vilket beslutades att skickas in.

Utveckling av tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet

Regeringen har beställt en handlingsplan för långsiktig utveckling av tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Området har haft problem med frågor om gränsdragning och samordning mellan olika huvudmän, olika förslag har funnits över tid om i vilken lag regleringen ska läggas i och statsbidrag har inte räknats upp på länge.

Handlingsplanen har nu varit ute på remiss i regionen och bedöms vara i linje med den allmänna utvecklingen mot god och nära vård samt ökad nationell samordning. Verksamheterna är över lag positiva till utredningens förslag. Oklarheter finns kring lagreglering samt möjlighet till valfrihetssystem. Med dessa kommentarer beslutar nämnden att lämna sitt yttrande till regeringens utredare för vidare handläggning.

Familjecentral på distans i Örnsköldsvik

Familjecentralen Fröja har varit en pilotverksamhet i Örnsköldsvik. Barnmorska och barnhälsovårdssjuksköterska har utgått från Hälsocentralen Ankaret. Att Fröja inte ligger i anslutning till hälsocentralen har gett problem med schemaläggning och transport av medarbetare. Verksamheterna bör därför samlokaliseras.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att projektet förlängs året ut. Regionen tillsammans med Örnsköldsviks kommun ska fortsätta att samarbeta mot en permanent familjecentral och att Region Västernorrland under hösten presenterar hur arbetet kommer att utföras om verksamheten inte samlokaliseras med Hälsocentralen Ankaret.

Protokoll

Det här är ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se.


Tillbaka till toppen