Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från hälso- och sjukvårdsnämnden 4 oktober

2018-10-04 16:54

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde budget för 2019 och ekonomisk plan för åren 2020 – 2021 och överlämnade den till regionstyrelsen. Extra medel för att klara kostnadsutvecklingen inom förvaltningen, till hörselvården och till Operationscentrum beslutades också vid nämndens möte.

Sjukhusdirektören beskrev de många stora utredningar, projekt och utvecklingsarbeten som pågår i Specialistvården under 2018. Några exempel är utredningen av alternativ drift för sjukhuset i Sollefteå, utvärderingen av hela länsverksamhetsorganisationen och flera projekt för att anpassa utbudet av hälso- och sjukvård för att kunna möta framtidens behov.

Specialistvården har hittills i år inte uppnått målen för den nationella vårdgarantin. Produktionsstatistiken visar att antalet avslutade vårdtillfällen och antal operationer ökat, medan antalet besök minskat mellan åren. Antal patienter som har fått vård har, trots färre antal besök, varit fler jämfört med 2017. Ett flertal vårdavdelningar har neddragna vårdplatser på grund av brist på sjuksköterskor. Trots den höga belastningen sjunker sjukfrånvaron från att ha varit 6,55 procent 2017 till att nu vara 5,19 procent.

Målet för en ekonomi i balans inom Specialistvården har inte uppfyllts, underskottet för 2018 beräknas bli 271 miljoner kronor. Arbetet för att nå målet och för att verka för en jämlik vård av god kvalitet, som ger en trygg och patientsäker vård fortsätter. För att klara kostnadsutvecklingen begär Specialistvården extra ekonomiska medel.

Nämnden fastställde förslag till budget för 2019 och ekonomisk plan för åren 2020–2021 och överlämnar nu den till regionstyrelsen. Nämnden beslutade också att begära finansiering för kostnaderna på 75 miljoner kronor för utökad grundbemanning två helger av fem och insatser med kompetenstrappa. 17,5 miljoner kronor för att täcka ökade hyreskostnader för operationslokaler och dagkirurgins lokaler vid Operationscentrum på Sundsvalls sjukhus. Nämnden äskar också om en permanent utökning på 1,9 miljoner kronor för bemanning av audionomer och en tillfällig utökning med 17,2 miljoner kronor fördelat på 4,3 miljoner kronor för år 2019 och 12,9 miljoner kronor för år 2020 avseende utprovning av hörapparater och inköp av hörapparater.

Förslaget till budget och -äskanden behandlas av regionstyrelsen 26 oktober och av fullmäktige 28-29 november.

Läs mer i protokollet

Du kan läsa mer om vad som behandlades vid mötet i det protokoll som publiceras på rvn.se när det har justerats. Nästa möte är planerat till den 13 november.