Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från Regionala samverkansrådet 5 september

2018-09-06 13:27

Arbetet med ny regional utvecklingsstrategi, EU:s sammanhållningspolitik och utredning av regionala flygplatser – det var några av de frågor som behandlades vid Regionala samverkansrådets möte den 5 september.

Ny regional utvecklingsstrategi

Processen att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för perioden 2019-2030 fortgår. Vid regionala samverkansrådets möte presenterades bland annat återkoppling av genomförd enkät riktad till medborgarna, status avseende analyser och strukturbilder och en återkoppling från Framtidsdagen den 12 juni gjordes.

Under hösten kommer processen att fokusera på att diskutera analysunderlagen för att senare kunna föreslå prioriterade områden och mål.

Regionala samverkansrådet fick information om att nästa stora RUS-möte hålls den 21 november. Mer information om det tillfället kommer.

Mer information om ny regional utvecklingsstrategi

EU:s sammanhållningspolitik efter 2020

Europeiska kommissionen publicerade den 29 maj de nya förslagen till förordningar gällande EU:s sammanhållningspolitik efter 2030. Förordningarna kommer utgöra grunden för möjligheterna att skapa och finansiera projekt på regional nivå inom regionalfonden, socialfonden, Interreg, landsbygdsprogrammet, havs- och fiskerifonden, samt asyl- och migrationsfonden.

I Västernorrland är Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsviks kommuner
remissinstanser, förutom Region Västernorrland, länsstyrelsen och Mittuniversitetet. Regionala samverkansrådet beslutade att remissinstanserna i länet ska svara på regeringskansliets remiss så samstämmigt som möjligt. Yttrandet ska lämnas in 12 september.

Exempel på punkter som kommer att vara viktiga att lyfta i yttrandet:

  • Vi invänder mot förslaget om att begränsa det territoriella gränsöverskridandesamarbetet till enbart landgränser.
     De samarbeten som över lång tid genomförts i gränsöverskridande form genom tex. Botnia-Atlantica programmet har lett till goda resultat och skapat tydliga mervärden för medborgare och EU.
     Vi anser att den nuvarande 150km gränsen för gränsöverskridande samarbete över havsgräns bör gälla även i fortsättningen.

  • Vi stödjer förslaget till prioriteringar för ESF+, men oroas av att ESF+ verkar få än mindre regional koppling.
     Ett effektivt genomförande av ESF+ kräver regional förankring då arbetsmarknaderna till stor del är regionala och lokala.
     Kopplingen mellan ERUF och ESF+ måste bli tydligare med en klar regional territoriell dimension.

Underlag flygplatser

Regeringskansliet har startat en översyn om flygplatser och samlat ihop underlag fram till augusti och utreder vidare under hösten. Detta sker inom ramen för nationella flygstrategin som antogs tidigare i år. Region Västernorrland deltog i hearing 27 juni i Stockholm. SKL, departement och SRF (Sveriges regionala flygplatser). En stor delegation från Västernorrland deltog.

Den nyligen startade arbetsgruppen för flygplatsdiskussionerna har varit värdefull för dialog och samstämmighet, både inför hearing och inför det underlag som skickats in.

Även SKL genomför parallellt en utredning, gällande nyttokalkyler ur ett bredare perspektiv, som också inkluderar sociala och miljömässiga effekter förutom tillväxtperspektivet. Den kommer också att titta på hur andra länder hanterar regionala flygplatser och stöd till dessa. Västernorrland och Värmland ingår i en nationell referensgrupp.

Nästa möte med samverkansrådet är den 17 oktober.