Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från Regionala utvecklingsutskottet 5 december

2018-12-05 16:37

Vid Regionala utvecklingsutskottet 5 december behandlades bland annat ansökningar om projektstöd och företagsstöd. Frågan om sammanslagning av Brysselkontoren behandlades också och skickades vidare till regionstyrelsen för beslut.

Fortsatt process om sammanslagning av Brysselkontoren i norra Sverige

I maj 2017 föreslog Region Västernorrland att de norra länen skulle verka för ett gemensamt Brysselkontor. Nu har frågan aktualiserats igen och från Region Västernorrland är det prioriterat att genomföra en sammanslagning av Mid Sweden European Office (Västernorrland och Jämtland Härjedalen) med Västerbotten och Norrbottens Brysselkontor 2019.

Det finns flera vinster med en sammanslagning, menar utsedda ledamöter. Ett gemensamt europakontor skulle bland annat innebära större möjligheter att få genomslag för norra Sveriges gemensamma ståndpunkter. Det skulle också vara en naturlig utveckling för de samarbeten som finns idag inom ramen för Europaforum Norra Sverige.

Regionala utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar att Region Västernorrland ställer sig positiv till en sammanslagning av europakontoren Mid Sweden European Office (MSEO) och North Sweden European Office (NSEO).

Ansökan om medfinansiering av projekt

Vid Regionala utvecklingsutskottet 5 december behandlades fem ansökningar om projektstöd, anslag 1:1. Som regionalt utvecklingsansvarig aktör hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja tillväxtåtgärder. Projektstöd kan beviljas till regionala projekt, till medfinansiering till strukturfondsprojekt eller medfinansiering i olika EU-program.

Projekt SMARCTIC

Kommunförbundet Västernorrland beviljas 815 552 kronor för projektet SMARCTIC. Projektet ska mäta, övervaka och förbättra energieffektiviteten i en offentlig byggnad. Målet är att hitta energieffektiva och förnyelsebara energilösningar med hjälp av bland annat Artificiell Intelligens, AI.

Projekt Hållbar tillväxt

Almi företagspartner Mitt AB beviljas 1 053 000 kronor för projektet Hållbar tillväxt. Det finns regionala utmaningar i områden som kantats av låg tillväxt. Projektet kommer att fokusera på nya metoder att möta företag utifrån de utmaningar som finns och att stärka samarbetet mellan kommuner för hållbar tillväxt.

De tre projekten utveckling av regionalt servicearbete, socialt företagande och SMART industri 2.0 baseras på särskilda utlysningar från Tillväxtverket eller Jordbruksverket som är riktade till regionalt utvecklingsansvariga. Satsningarna ger 70 procent medfinansiering från nationell nivå och Region Västernorrland som regional utvecklingsansvarig aktör lägger 30 procent.

Projekt utveckling av regionalt servicearbete

Region Västernorrland beviljas 880 850 kronor för att utveckla långsiktigt hållbara servicelösningar och aktivt samarbete mellan regionala och lokala aktörer som berörs av kommersiell service. Projektet bygger direkt på de målsättningar som finns i det regionala serviceprogrammet.
Mer info om kommersiell service och regionala serviceprogrammet: https://www.rvn.se/sv/Utveckling/stod-och-finansiering/foretagsstod/servicebidrag/

Projekt stärka socialt entreprenörskap och socialt företagande i Västernorrland

Region Västernorrland beviljas 715 636 kronor för ett projekt som ska stärka socialt företagande. Sociala företags främsta drivkraft är att hitta lösningar på samhällsutmaningar. Det kan handla om allt från att skapa lösningar för att få rent vatten i fattiga områden i Afrika, till förbättrad tillgång till offentlig service i Norrlands glesbygd.* Tidigare kartläggningar har visat ett behov av en gemensam kraftsamling, det är också en del i regeringens nationella strategi att öka det sociala företagandet.

Projekt SMART industri 2.0 Västernorrland

Region Västernorrland beviljas 1 995 000 kronor för projektet SMART industri 2.0 Västernorrland. Projektansökan utgår från regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Enligt rapporten Digitalisering i svenska företag är Västernorrland den region i landet som har lägst digitaliseringsgrad bland företagen. Med utgångspunkt i denna utmaning ska projektet verka för att digitaliseringens möjligheter tillvaratas bland regionens företag. Det ska bland annat ske genom att öka kunskapen om digitalisering och genom att skapa och koordinera nätverk i regionen.

Ansökan om företagsstöd

Hernö Gin AB, Callans Trä AB och Box Destilleri AB har alla ansökt om företagsstöd. Regionala utvecklingsutskottet beviljade företagsstöden och ansökan går vidare för definitivt beslut i regionstyrelsen.

*Källa verksamt.se

Protokoll och handlingar finns tillgängligt efter att de justerats