Ordförandeklubba ligger på ett bord

Noterat från regionfullmäktige 1 december

2022-12-01 16:57

Pilotprojekt inom folktandvården, förändrade patientavgifter, utdelning av kulturstipendier och nyval till poster i styrelse och nämnder var några punkter på agendan när fullmäktige sammanträdde under torsdagen.

Förändrade patientavgifter

Regionfullmäktige beslutar att regionen ska följa de indexerade högkostnadsskydden för sluten vård och öppen vård som utgör en andel av prisbasbeloppet som regeringen fastställer årligen, samt att egenavgift vid besök vid akutmottagning höjs från 500 kronor till 550 kronor. Fullmäktige beslutade om ändrade patientavgifter inom totalt ett 20-tal områden.

Läs mer om förändrade patientavgifter: Region Västernorrland - Justerade avgifter inom hälso- och sjukvård (rvn.se)

Dessutom beslutade fullmäktige att ta bort patientavgiften för vårdbesök efter våldtäkt eller sexuella övergrepp. Regiondirektören får även i uppgift att utreda om det finns andra våldsbrott som bör vara avgiftsfria.

Pilotprojekt i folktandvården

Regionfullmäktige beslutar att införa projektet ”Tandvård för att nå fler vuxna utifrån behov” vid två regiondrivna pilotkliniker, Folktandvården Centrum Sundsvall och Folktandvården Örnsköldsvik, under två år med start 1 januari 2023. Beslutet omfattar även att tillföra 2,5 miljoner per år för att bemanna och utveckla ett virtuellt Friskhus inom Folktandvården.

Folktandvården Västernorrland saknar idag var tredje tandläkare och tandhygienist trots aktivt arbete med rekrytering. Detta orsakar ökade förseningar och en verksamhet som har allt svårare att möta upp länets invånares behov av tandvård och att lösa sitt grunduppdrag.

Syftet med projektet är därför att skapa förutsättningar för att på ett bättre sätt möta dagens och framtidens behov av prioriterad tandvård i länet, samt ge folktandvårdens medarbetare en stimulerande utveckling i sin yrkesutövning. ”Friskhuset” ska ge stöd för en bibehållen munhälsa vid denna förflyttning.

Föreslagna förändringar

Följande förändringar föreslås inom ramen för pilotklinikerna

  • Unga vuxna över 18 år får eget ansvar för sitt planerade besök genom att själva boka in en tid när det är dags utifrån riskgruppering.
  • I samband med första undersökningen efter att ha fyllt 18 år, får ungdomar information om att de fortsättningsvis inte kommer att kallas som tidigare, utan de rekommenderas att själva höra av sig för nästa undersökning utifrån riskgrupp med en given undersökningsmånad.
  • Kallelseintervallet förlängs med sex månader för samtliga barn.

Friskhuset

För att fortsatt bibehålla och förbättra tandhälsan för barn och ungdomar inom länet avser Folktandvården bygga ett ”Friskhus” i virtuell form där det förebyggande arbetet byggs ut ytterligare. Tanken är att möta barn och ungdomar på andra arenor än i folktandvårdens lokaler, för att informera om och instruera i hur man bygger och bibehåller en god munhälsa. Dialog förs med kommunerna om möjlighet till utökade insatser inom skolorna. Digitala vårdmöten kommer att vara ett av verktygen som används.

Årets kulturstipendier

Under mötet delades årets kulturstipendier ut. 81 sökanden har skickat in totalt 126 bidrag.

Se egen nyhet på rvn.se

Valärenden

Under torsdagen valde regionfullmäktige Glenn Nordlund (S) till ny ordförande i regionstyrelsen 2023-2026, tillika regionråd. Anna Strandh Proos (M) valdes till 1:a vice ordförande i styrelsen och till regionråd. Robert Thunfors (Sjvp) valdes till 2:a vice ordförande och oppositionens regionråd i styrelsen.

Se egen nyhet här: Region Västernorrland - Ny politisk majoritet beslutad i regionfullmäktige (rvn.se)

Protokoll publiceras på webben

Texten ovan innehåller ett urval av punkterna på dagordningen. Du hittar fullständig dagordning under Alla sammanträdeshandlingar. Region Västernorrland - Sammanträdeshandlingar (rvn.se)

Hela protokollet publiceras på sidan protokoll från regionfullmäktige Region Västernorrland - Protokoll (rvn.se) på rvn.se när det har justerats.

Nästa ordinarie regionfullmäktige sammanträder 1 mars 2023

 


Tillbaka till toppen