En ordförandeklubba ligger på ett bord

Noterat från regionfullmäktige 1 mars

2023-03-01 17:13

Klartecken till att påbörja uppbyggnad av en enhet för högspecialiserad vård av svårbehandlade ätstörningar och interpellationsdebatt om statligt stöd. Det var lite av innehållet när regionfullmäktige sammanträdde under onsdagen.

Aktuellt läge

I sin inledning till fullmäktige redogjorde regiondirektör Åsa Bellander bland annat om de stora utmaningar Region Västernorrland står inför de kommande åren gällande kompetensförsörjning, hållbar bemanning och ekonomi. Samtidigt som Sverige står inför en lågkonjunktur, med risk för stigande arbetslöshet, råder det stor brist på arbetskraft med rätt kompetens i praktiskt taget varje sektor och bransch.

Behovet av nya medarbetare i kommunerna, regionerna, inom polisväsendet, försvaret och det privata näringslivet de kommande tio åren är nära dubbelt så stort jämfört med inflödet på arbetsmarknaden. För att möta detta krävs en helhetssyn med flera långsiktiga åtgärder.

Några exempel på hur regionen arbetar med rekrytering och kompetensförsörjning på kort och lång sikt:

  • Sjuksköterskor som studerar termin 5 och 6 kan inför och under sommaren anställas och arbeta 60 % som undersköterska och 40 % som sjuksköterskestuderande. Syftet är att tidigt fånga upp och skapa en relation med studenterna.
  • Samverkan med utbildningsaktörer. Tillsammans med Mittuniversitetet och kommunerna har vi gjort ett omtag för att stärka VFU-platser för sjuksköterskor. VFU står för verksamhetsförlagd utbildning, alltså praktik.
  • Utvecklad samverkan med Umeå universitet kring utbildning av sjuksköterskor, läkare och tandläkare. VFU för tandläkare kommer att förändras under våren.
  • Utbildningshälsocentral för utlandsutbildade läkare.
  • Språkutbildning och språkstödjande insatser i samverkan med folkhögskolorna.
  • Nya och fler förmåner för våra anställda.
  • Betald vidareutbildning för sjuksköterskor.
  • Utvecklingsår. För nyexaminerade sjuksköterskor erbjuds idag ett utvecklingsår. Ett liknande koncept kommer att finnas för undersköterskor.

Motion om vuxenallergolog

Pia Lundin (SJVP) föreslår i en motion att tillsätta en vuxenallergolog med ett länsuppdrag på sjukhuset i Sundsvall.

I ett yttrande framgår det att hälso- och sjukvårdsnämnden redan har beslutat att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att överväga behovet av ett länsuppdrag inom allergologin. Ärendet är därmed pågående och kommer att följas upp av hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Svårbehandlade ätstörningar

Regionfullmäktige beslutar att påbörja uppbyggnad av en enhet för nationell högspecialiserad vård inom svårbehandlade ätstörningar och att enheten startar senast den 1 december 2023. För i år utökas även den ekonomiska ramen med 15 miljoner kronor för uppbyggnaden av enheten som kommer att ligga i Sundsvall.

Beslut om sammanslagning upphävs

Regionfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut från februari 2020 och inte genomföra en sammanslagning av Hälsocentralerna Granlo och Liden.

Verkligheten ser annorlunda ut nu än den gjorde i februari för tre år sedan. Då behöver vi kunna backa och lyssna på verksamheten igen ansåg hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Elina Backlund Arab (S).

Interpellation angående hjärtstartare

Robert Thunfors (SJVP) ställer i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) frågor som handlar om hjärtstartare. Vart är regionens hjärtstartare och är de inregistrerade i Sveriges Hjärtstartarregister?

Glenn Nordlund svarade interpellanten att detta är en viktig och angelägen fråga där MT, medicinsk teknik, har påbörjat ett arbete med att byta ut regionens hjärtstartare, samt kvalitetssäkra och arbeta fram en struktur över fortsatt anskaffning av hjärtstartare. Det pågår även ett arbete om översyn av registrerade hjärtstartare i Hjärtstarregistret och att detta arbete ska vara avslutat 2023.

Interpellation om BB i Sollefteå

Pia Lundin (SJVP) ställde i en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndensordförande Elina Backlund Arab (S) om när majoriteten tänker söka om tillfälliga statliga bidrag för att återöppna BB i Sollefteå.

Elina Backlund Arab svarade att Region Västernorrland har sökt och fått 12, 3 miljoner kronor av de medel som interpellanten syftar till, för att förbättra tillgängligheten till förlossnings- och mödravården i länet. Stödet ska bland annat användas till att fortsätta utveckla förlossningsvården i Sollefteå, men inte till att öppna BB permanent i nuläget.

Sedan följde en lång debatt där många gjorde uttryck för sina olika åsikter i ämnet från talarstolen.

Protokoll

Texten ovan innehåller ett litet urval av punkterna på dagordningen. Du hittar fullständig dagordning och handlingar här: Region Västernorrland - Sammanträdeshandlingar (rvn.se)

Hela protokollet publiceras på rvn.se när det justerats. Det går även att se hela webbsändningen i efterhand. Nästa fullmäktige hålls 26 och 27 april.

 

 


Tillbaka till toppen