De 71 nyvalda ledamöterna i regionfullmäktige sammanträdde under tisdagen (Bilden är sammansatt av två bilder)

Noterat från regionfullmäktige 18 oktober

2022-10-18 16:14

Under tisdagen hölls det första sammanträdet för Region Västernorrlands 71 nyvalda fullmäktigeledamöter. De fick en lugn start på mandatperioden med få ärenden att ta ställning till denna dag.

Aktuellt läge

Efter ett fullmäktigebeslut om att spara 5 procent för politiska möten har antal ledamöter inför denna mandatperiod minskat från 77 till 71. De nyvalda ledamöterna samlades i vanlig ordning i fullmäktigesalen i Härnösand, under ledning av ålderspresident Christina Nordenö (S).

ålderspresident1 intranät.jpg

Bild: Ålderspresident Christina Nordenö (S).

Under förmiddagen fick ledamöterna en introduktion om fullmäktige och kunskap i civilförsvar, hot och säkerhet mot förtroendevalda, samt genomgång av uppdraget som ledamot i regionen.

Hela listan över invalda ledamöter finner du här: Region Västernorrland - Förtroendevalda och politisk organisation (rvn.se)

Ekonomiska utmaningar

Regiondirektör Åsa Bellander hälsade alla ledamöter, nya som gamla, välkomna genom att bland annat kort berätta om regionens två viktiga kärnuppdrag – hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

Hon beskrev även den ekonomiska situationen och hur omvärlden påverkar Region Västernorrland.

- I dag tyder allt på att vi kommer att göra ett bra ekonomiskt resultat för 2022 samtidigt som vi har svåra utmaningar att få ihop budgeten för kommande år med ökade kostnader på 100-tals miljoner kronor, berättade regiondirektör Åsa Bellander.

Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, befinner sig merparten av landets regioner och kommuner i en situation där ekonomin närmast är i fritt fall. Det som påverkar negativt är kriget i Europa med inflation, minskade skatteintäkter och skenande pensionskostnader. Till detta kommer ökade kostnader för energi, mat, mediciner och sjukvårdsmaterial.

Tufft bemanningsläge inom vården

Bemanningsproblematiken inom hälso- och sjukvården har varit och är fortfarande påtaglig. Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården har ansträngt sig till det yttersta för att lösa uppdraget.

­- Många av våra medarbetare har tagit ett mycket stort ansvar för att våra viktiga verksamheter fungerat och att våra invånare har kunnat känna sig trygga. Jag vill därför ta tillfället i akt och rikta ett uppriktigt och varmt tack till alla våra medarbetare och chefer som bidragit till detta, säger Åsa Bellander.

Även om utmaningarna inför framtiden är komplexa och rubrikerna kring hälso- och sjukvården varit många, pågår det ett ständigt utvecklingsarbete inom hela regionen, ett arbete där invånaren står i centrum.

Val av ersättare

Till ersättare för tidigare Moderaten och ordförande i kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Per Wahlberg (-) som avsagt sig sina politiska uppdrag, stod valet mellan vice ordförande Henrik Sendelbach (KD) och Sara Nylund (S).
Efter en sluten omröstning valdes Henrik Sendelbach till ny ordförande och Sara Nylund till ny vice ordförande.

Oklart politiskt läge

Efter valet i september har ett oklart politiskt läge uppstått i Region Västernorrland. Då någon majoritet ännu inte finns på plats bordlades frågan om val av nytt presidium till regionfullmäktige därmed, vilket föranleder att ålderspresident Christina Nordenö (S) får fortsätta vara ordförande till dess att ett sådant är valt. Nuvarande nämnder och styrelser sitter kvar på sina poster ut året.

Sonderingssamtal ska emellertid pågå mellan flera olika partier om möjliga samarbeten.

Beslut om eventuellt extraval kan tas tidigast i april, sex månader efter det nyvalda regionfullmäktiges första sammanträde. För att få till ett beslut om extraval krävs två tredjedelars majoritet i fullmäktige.

Protokoll publiceras på webben

Texten ovan innehåller ett urval av punkterna på dagordningen. Du hittar fullständig dagordning under Alla sammanträdeshandlingar.

Hela protokollet publiceras på sidan protokoll från regionfullmäktige på rvn.se när det har justerats.

 

 

 

 

 


Tillbaka till toppen